suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Handikappservice

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Målet med handikappservicen är att främja handikappade personers förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare samt undanröja olägenheter och hinder som handikappet förorsakar. Med handikappad avses i handikapplagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Som handikappservice beviljas service och stödåtgärder i enlighet med lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Till ansökan om service och stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen bifogas läkarutlåtande av vilket sökandens handikapp framgår.

Kommunen ska sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade

· Färdtjänst för gravt handikappade

· Ändringsarbeten i gravt handikappad persons bostad, redskap och anordningar som hör till bostaden

· Personlig assistans

· Serviceboende

· Dagverksamhet för gravt handikappade

· Tolktjänst för gravt handikappade

Övrig service och stödtjänster beviljas inom ramen för beviljade anslag

· Stöd för maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara sina dagliga funktioner

· Anpassningsträning

· Extra kostnader för kläder och övriga specialkostnader

· Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen

Mer information med handikappservice ger:

Socialarbetare

Telefontid må - fre 9.30 - 10.30, växel 06-2216200

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 17.6.2020