suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Handikappomsorgens färdtjänst

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunen skall ordna skälig färdtjänst och ledsagarservice till person med svår funktionsnedsättning.

En person anses ha svår funktionsnedsättning om han eller hon har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst kan användas för att uträtta ärenden samt för fritid. Om ledsagare är beviljad, kan denna följa med på resan utan att behöva betala för den.

Färdtjänst kan också beviljas för studie- och arbetsresor.

Färdtjänsten kan inte användas till läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor, eftersom man kan söka om ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA) för dessa.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas inte på grund av avsaknad av kollektivtrafik på orten eller på grund av att sökanden inte har körkort.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ger rätt till minst 18 enkelresor/månad. Resans självriskandel enligt skild lista från och med 1.8.2018.

Om färdtjänstkortet missbrukas kan rätten till färdtjänst bli indragen.

Färdtjänstområden

Reserätt/områdesgränser

Med det färdtjänstkort som avses i handikappservicelagen kan du resa inom din hemkommun och till närbelägna kommuner.

Färdtjänstområdet är Social- och hälsovårdsverkets hela samarbetsområde; Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo.

Hemkommunens närkommuner

  • Jakobstad: Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
  • Pedersöre: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Evijärvi centrum, Alahärmä centrum och Kortesjärvi centrum i Kauhava kommun, Kronoby centrum
  • Nykarleby: Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Alahärmä centrum i Kauhava kommun, Oravais centrum i Vörå kommun
  • Larsmo: Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby centrum, Karleby centrum

Från alla samarbetskommuner kan färdtjänst användas till Kronoby flygfält.

Service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen

Ifall du inte har rätt till färdtjänst enligt handikappservicelagen kan du ansöka om service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen.

Har du frågor, ta kontakt!

Gör så här

Ansökan görs med blanketten ”Ansökan om färdtjänst”.

För vem och på vilka villkor

Personer som har speciellt svårt att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter är berättigade till transporttjänster.

En person anses ha svår funktionsnedsättning om han eller hon har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Lag om service och stöd p.g.a. handikapp

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kostnaden för resan bestäms enligt busstariffens självriskandel.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nödvändiga, skäliga transporttjänster ordnas för personer som på grund av handikapp eller sjukdom inte kan använda kollektivt trafikmedel. Transporttjänsterna ordnas också för äldre personer som har rörelsehinder eller minnessjukdum eller är mindre bemedlade. Tjänsten kan utnyttjas för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktig och för rekreation i hemkommunen och närområdet. Vid behov kan resenären ha med sig en ledsagare.

Transporterna kan skötas med taxi, anropstaxi eller genom att ordna samtransporter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 17.8.2020