suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälsorådgivning inom skolhälsovården

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Med hälsorådgivning avses verksamhet som leds av yrkespersonal inom hälsovården där man stödjer välbefinnandet bland barn, ungdomar och i deras utvecklingsmiljö genom systematisk interaktion och kommunikation som utgår från hälsan på individ-, grupp- och befolkningsnivå.

Hälsorådgivningen genomförs utifrån de individuella behoven och det individuella utvecklingsskedet i samarbete med personen själv och familjen så att den ger stöd för att tillämpa informationen i praktiken och att personen tar ansvar för den egna hälsan.

I hälsorådgivningen beaktas i samarbete med lärarna olika delområden inom hälsorådgivning enligt skolans läroplan för elever i olika åldrar.

Hälsorådgivningen behandlar skol- och studenthälsovårdens tyngdpunktsområden för hälsofrämjande:

Främjande av den mentala hälsan

Förebyggande av rusmedelsanvändning

Främjande av den sexuella hälsan

Förebyggande av övervikt

Tidig identifiering av samt ingripande i skolmobbning och fysiska hot

Förebyggande av marginalisering bland skolelever och studerande

Dessutom behandlas tyngdpunktsområden enligt olika programmet för hälsokontroll för olika årskurser.

I produktionen och valet av handledningsmaterial som delas ut och används som stöd för hälsorådgivningen iakttas följande kriterier:

Materialet är uppdaterat

Materialet grundar sig på information som baserar sig på bevisade fakta

Användarnas modersmål, mångfald och kultur har beaktats

Materialet är opartiskt

Alla har utan hinder tillgång till materialet

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Skolelever

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.6.2022