suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälsokontroller inom skolhälsovården

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Med en hälsokontroll avses en granskning av hälsotillståndet och funktionsförmågan som utförs genom kliniska undersökningar eller genom andra ändamålsenliga och tillförlitliga metoder samt utredning av hälsotillståndet i hälsofrämjande syfte.

Vid hälsokontrollen utreds tillväxten, utvecklingen och välbefinnandet hos den som genomgår granskningen i förhållande till åldern och individuella behov genom en intervju och kliniska undersökningar samt vid behov genom andra metoder. Vid hälsokontrollen utreder man välbefinnandet i familjen genom att ställa frågor. Önskemålen och åsikterna hos dem som granskas ska utredas och beaktas på det sätt som utvecklingsnivån förutsätter.

Då man identifierar ett behov av särskilt stöd och ordnar stödet är det viktigt att samarbeta både med barnet, den unga personen och hans eller hennes familj och med skolan som en del av elevhälsan. Vid hälsokontrollen strävar man efter att hitta de barn och unga som kan behöva följas upp mer effektivt i framtiden.

Hälsovårdaren träffar eleverna en gång per år. För alla ålders- eller årsklasser eller andra specialgrupper som fastställts på förhand ordnas en periodisk hälsokontroll. Målet är att barn, unga och familjer ska ha en jämlik ställning i uppföljningen av hälsa och välbefinnande. Vid hälsokontrollen utreds elevens hälsa, tillväxt och utveckling i enlighet med ålder och individuella behov samt elevens välbefinnande med beaktande av familjen. Vid kontrollerna ligger betoningen på att stödja elevens egna resurser, främja hälsan och hitta de egna styrkorna, förebygga eventuella hälsoproblem samt ge råd och information kring hälsan. Man utnyttjar information om elevens hälsa som finns från förut samt eventuellt uppgifter av föräldrar, lärare eller elevhälsogruppen.

Utöver hälsokontrollerna ordnas träffar enligt individuella behov. Arbetstagaren kan flexibelt träffa barnet, den unga personen och deras familj utifrån den egna omtanken. Dessutom har barnet, den unga och deras familjer möjlighet att uppsöka mottagningen i enlighet med de individuella behoven och livssituationen.

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Skolelever

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2022