suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 8

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Den omfattande hälsokontrollen inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Föräldrarna eller vårdnadshavarna deltar i den hälsokontroll som läkaren utför. (THL Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning av högstadieelever, till elevens föräldrar, elevens egen blankett från THL, lärarens bedömning).

Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Under hälsokontrollen utreds den ungas välbefinnande genom att man diskuterar till exempel den ungas humör, hur studierna och vardagen förlöper samt sociala relationer. Man undersöker den ungas tillväxt och utveckling. Genom hälsorådgivningen främjar man den ungas hälsa samt stärker och stödjer hans eller hennes och familjens resurser. Hälsovårdaren fyller på förhand i det Hälsointyg för ungdom som de unga får i samband med läkarundersökningen.

Vårdnadshavarna deltar i läkarundersökningen, men den unga får också möjlighet att träffa läkaren utan föräldrar. Utgångspunkten för läkarundersökningen är de uppgifter som man fått vid träffen med hälsovårdaren. Läkaren utför också en klinisk undersökning. Bedömningen av pubertetsstatusen är central i det här skedet. Vid behov diskuterar man också frågor som berör den sexuella hälsan, till exempel eventuella menstruationsbesvär, bekymmer som berör den egna kroppen, sexualitet, sexuell identitet, negativa erfarenheter eller riskbeteende. Tillsammans med den unga diskuterar man hans eller hennes livsstil, hobbyer, skolgång och framtidsplaner. Det är också viktigt att man vid läkarundersökningen säkerställer att kroniska sjukdomar som eventuellt konstaterats behandlas på lämpligt sätt och att den unga själv har fått tillräckligt med information om sin sjukdom och om hur den behandlas. Läkaren uppmärksammar också frågor kring yrkesval eftersom kroniska sjukdomar, inlärningssvårigheter, allergier eller avvikelser i syn eller hörsel kan utgöra hinder för att arbeta i vissa yrken. I samband med läkarundersökningen får ungdomarna ett hälsointyg.

För vem och på vilka villkor

Skolelever

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en hälsoundersökning i anknytning till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Vid de hälsoundersökningar som ordnas av studenthälsovården undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på hälsocentralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.6.2022