suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 1

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Den omfattande hälsokontrollen i årskurs ett inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Under det övergångsmöte som före hälsokontrollen hålls med barnets daghem får skolhälsovårdaren respons av daghemmet, information om uppföljningen på rådgivningen, eventuella undersökningar av skolmognaden, talterapi och dylikt. Hälsovårdaren kallar elever som börjar skolan till hälsokontroll tillsammans med deras föräldrar eller vårdnadshavare. Hälsokontrollen kan ordnas redan på sommaren innan skolan börjar.

Utgångspunkten för kontrollen är hälsouppgifterna i enkäten som föräldrarna fyllt i, lärarens uppgifter om hur eleven klarar sig, blanketten gällande välbefinnande och uppgifterna från rådgivningens uppföljning.

Vid hälsovårdarens kontroll bedöms barnets fysiska och psykiska hälsotillstånd. Tillsammans med barnet och familjen diskuterar man hur det går i skolan, barnets humör, kompisrelationer och andra delområden som berör det dagliga välbefinnandet. Vid hälsokontrollen beaktas hela familjens välbefinnande och särskilt de förändringar som det nya skedet i barnets liv, det vill säga skolstarten, medför. Familjens resurser och omsorg om barnet kartläggs. Skolelevens risk för ärftliga sjukdomar utreds.

Barnets tillväxt och utveckling följs upp genom att man undersöker längd, vikt, hållning, pubertetsutveckling samt syn, hörsel och blodtryck. Vid behov ges vaccin enligt vaccinationsprogrammet.

Det omfattande hälsokontroll som görs i årskurs ett i grundskolan omfattar en läkarundersökning som i regel genomförs under vårterminen. Läkaren gör en klinisk undersökning av barnet och bedömer resultaten från screeningundersökningarna. I samband med läkarundersökningen diskuterar läkaren, barnet och föräldrarna familjens hälsa och välbefinnande. Man säkerställer att kroniska sjukdomar som eventuellt konstaterats behandlas på lämpligt sätt. Man utreder familjens hälsovanor och gör upp en välfärdsplan, som inbegriper en bedömning av välbefinnandet, för eleven. Läkaren tar hjälp av lärarens bedömning av eleven, såtillvida att vårdnadshavaren har gett till samtycke till detta.

Om de hälsouppgifter som finns från förut är bristfälliga, till exempel om barnet nyligen har kommit till Finland, försöker man genomföra läkarundersökningen så tidigt som möjligt på hösten.

För vem och på vilka villkor

Skolelever

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en hälsoundersökning i anknytning till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Vid de hälsoundersökningar som ordnas av studenthälsovården undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på hälsocentralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2022