suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Godkännande av verksamhet i avfallshanteringsregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du bedriver yrkesmässig avfallstransport eller verksamhet som avfallsmäklare ska du göra en ansökan om godkännande av verksamheten i avfallshanteringsregistret. Baserat på ansökan fattar närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) beslut om godkännande i avfallshanteringsregistret. Genom förfarandet säkerställs att verksamheten uppfyller kraven i avfallslagen. Bestämmelserna i beslutet förhindrar att verksamheten orsakar skada eller fara för hälsan och miljön.

Gör så här

Gör ansökan hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde du bedriver största delen av din verksamhet. Ansökningsblanketten innehåller detaljerade anvisningar om de uppgifter som behövs för att fylla i blanketten.

Gör ansökan i god tid innan du avser att inleda verksamheten. Du måste meddela NTM-centralen om verksamheten ändras väsentligt eller upphör.

Skicka in ansökan och nödvändiga dokument som en bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratur. Du kan även skriva ut ansökan och posta den till NTM-centralens registratorskontor.

Vänd dig till NTM-centralen för ytterligare upplysningar.

För vem och på vilka villkor

Verksamheten godkänns i avfallshanteringsregistret om

  • verksamheten bedrivs i enlighet med avfallslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och den bedrivs med yrkesskicklighet
  • verksamheten bedrivs utan att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada
  • den utrustning och materiel som används i verksamheten är tekniskt ändamålsenlig
  • sökanden till förmån för närings-, trafik- och miljöcentralen ställer en tillräcklig säkerhet för att garantera behörig hantering av det avfall som ska transporteras eller förmedlas, om inte myndigheten beslutar att det med beaktande av verksamhetens omfattning och art är onödigt att säkerhet ställs.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Handläggningen av ansökan är belagd med en statlig avgift. Avgiften baseras på statsrådets förordning om NTM-centralernas avgiftsbelagda prestationer. Avgiftens belopp fastställs varje år.


Tidsfrist

Ansökan måste göras innan verksamheten inleds eller innan den ändras väsentligt.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är ca 1 månad.

Giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021