suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Godkännande av privat socialservice som inte tillhandahålls dygnet runt

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Socialservice som inte är dygnet-runt-service får produceras när serviceverksamheten uppfyller de förutsättningar som krävs. Anmälan lämnas till den kommun där servicen erbjuds och därefter fattar regionförvaltningsverket ett registreringsbeslut om godkännande av servicen.

Den socialservice som erbjuds stöder funktionsförmågan hos den person som behöver servicen och personens förmåga att bo själv. Servicen som personen behöver är annan service än vård och omsorg dygnet runt.

Socialservice som inte är dygnet-runt-service kan vara socialarbete, socialhandledning, social rehabilitering, familjearbete, hemservice, stödtjänster inom hemservicen, boendeservice, service som stöder rörligheten, mentalvårdsarbete, missbruksarbete, uppfostrings- och familjerådgivning, medling i familjeärenden, övervakat umgänge mellan barn och föräldrar, adoptionsrådgivning, tjänster i anslutning till vård av barn och unga, handikappservice, studerandevård och annan socialservice som är nödvändig för klientens välbefinnande.

Gör så här

Innan verksamheten inleds ska du lämna in en anmälan till socialmyndigheten i den kommun där servicen kommer att erbjudas. Om servicen erbjuds i flera kommuner lämnar du in en separat anmälan till varje kommun. Gör anmälan på en särskild blankett och bifoga nödvändiga bilagor.

Om servicen tillhandahålls i separata lokaler begär också ett utlåtande av brandmyndigheten till anmälan. Om det serveras mat i lokalerna behövs också ett utlåtande av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Den kommunala socialmyndigheten kontrollerar anmälan, besöker eventuella lokaler och kompletterar anmälan med ett eget utlåtande och skickar den sedan till regionförvaltningsverket för registrering. Kommunen ger ett ankomstbevis när anmälan innehåller alla nödvändiga uppgifter och bilagor. I ankomstbeviset anges hur lång handläggningstiden för registreringen av anmälan är.

Regionförvaltningsverket kontrollerar anmälan, fattar ett registreringsbeslut, skickar beslutet till serviceproducenten och sparar uppgifterna i registret över serviceproducenter (Valveri – e-tjänsten). Om du är missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga det.

Om du producerar stödservice som hör till hemservicen (till exempel måltids-, klädvårds-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge) eller service som kan jämföras med detta (till exempel personlig assistans enligt handikappservicelagen) behandlas anmälan endast av kommunen. Kommunen godkänner servicen med ett skriftligt beslut.

Bifoga till anmälan:

 1. aktuellt handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
 2. kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse
 3. verksamhetsplan
 4. utlåtande av det kommunala organ som ansvarar för socialvården i kommunen där verksamheten är förlagd eller av en tjänsteinnehavare som detta organ har utsett (kommunens socialväsende bifogar utlåtandet och skickar det med handlingarna direkt till regionförvaltningsverket)
 5. kopia av den ansvariga personens examensbevis och beskrivning av hens arbetserfarenhet
 6. registerbeskrivning för klientregistret

När servicen tillhandahålls i särskilda lokaler, lämna också in:

 1. lokalernas planritning och dispositionsplan
 2. räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten
 3. utlåtande av räddningsmyndigheten
 4. utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten (om servicen innehåller matförsörjning).

Vid behov begär registermyndigheten tilläggsutredningar (t.ex. läkemedelsplan).

För vem och på vilka villkor

För att serviceverksamheten ska godkännas ställs följande villkor:

 • verksamheten måste uppfylla de förutsättningar som krävs,
 • en ansvarig person med lämplig examen ska utses för verksamheten,
 • personalen som tillhandahåller servicen har lämplig utbildning för arbetet.

Om det behövs separata lokaler för servicen ska de vara tillräckliga och till sina sanitära och övriga förhållanden lämpliga för sitt användningssyfte. Den utrustning som behövs ska vara ändamålsenlig och det ska finnas tillräckligt med personal. Som serviceproducent ansvarar du för att servicen uppfyller de krav som ställs på den. Om den ansvariga personen för verksamheten byts ut eller det sker väsentliga förändringar i verksamheten ska man anmäla detta skriftligen i förväg till kommunens socialmyndighet, som vidarebefordrar informationen till regionförvaltningsverket.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Lämna in anmälan i god tid innan den inleds eller ändras väsentligt.

Handläggningstid

Handläggningstiden består av kommunens och regionförvaltningsverkets handläggningstider Regionförvaltningsverkets handläggningstid är ungefär 2 månader.

Giltighetstid

Uppgifterna om serviceproducenten står i registret tills vidare. Uppgifterna om den person som producerar socialservicen, den ansvariga för socialservicen, den person som ansvarar för registerföringen och uppgifterna om den dataskyddsansvariga raderas ur registret inom fem år efter att den som finns antecknad i registret har upphört med verksamheten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020