suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Strålsäkerhetscentralen

Godkännande av mätmetoder för strålningsexponering av arbetstagare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Metoder för att mäta arbetstagarnas exponering för strålning

De mätmetoder som används vid fastställandet av arbetstagarnas strålningsexponering ska i enlighet med 12 § i strålskyddsförordningen godkännas av Strålsäkerhetscentralen för detta ändamål. Dosimetritjänster som tillhandahåller mättjänster för dosövervakning av arbetstagare ska hos Strålsäkerhetscentralen ansöka om separat godkännande för både själva dosimetritjänsten och de mätmetoder som används för dosövervakning.

Gör så här

Både dosimetritjänsten och mätmetoderna för dosövervakning ska godkännas skriftligen av Strålsäkerhetscentralen. Ovan nämnda godkännande ska sökas skriftligen hos Strålsäkerhetscentralen med en fritt formulerad ansökan. I ansökan ska det till exempel utifrån typkontrolluppgifter, testuppgifter och andra tillförlitliga uppgifter som påvisar mätarens egenskaper påvisas att kraven i anvisningen ST 1.9 uppfylls. Övriga strålningsmätare godkänner Strålsäkerhetscentralen för det föreslagna användningsändamålet när säkerhetstillstånd beviljas eller verksamheten granskas.

För vem och på vilka villkor

Godkännandet förutsätter ackreditering av mätningstjänsten och inspektion av Strålsäkerhetscentralen. Vid inspektionen utreds utifrån dokument och vid behov test att dosimetritjänsten uppfyller kraven i direktiv ST 1.9.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för Strålsäkerhetscentralens prestationer (1259/2018)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStrålsäkerhetscentralen
Ansvarig för tjänstenStrålsäkerhetscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Strålsäkerhetscentralen
Uppdaterad: 15.12.2020