suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utsökningsverket

Gäldenärens utsökningsärenden

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utskrifter till parterna

Till en person som är eller har varit svarande i ett utsökningsärende ges på begäran en utskrift ur informationssystemet för de föregående fyra åren och vid behov för en längre tid. Utskriften innehåller en förteckning över gäldenärens utsökningsärenden, betalningar och åtgärder riktade mot gäldenären.

En gäldenär kan beställa utskriften Gäldenärens utsökningsärenden elektroniskt från justitieförvaltningens e-tjänst.

Ansökan om fria månader

Efter att utmätningen av lön har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid, skall utmätningen avbrytas för en viss tid (fria månader), om utmätningen har förrättats som s.k. inkomstgränsutmätning, gäldenärens nödvändiga boendekostnader eller andra levnadskostnader är höga i förhållande till det belopp som återstår efter utmätningen, eller det finns någon särskild orsak till avbrott.

Gäldenär kan göra en ansökan om fria månader i utmätning av lön via justitieförvaltningens e-tjänst eller skriftligt till utmätningsmannen. När ansökan har behandlats, får gäldenär beslutet per post eller per Suomi.fi -meddelanden. Utan sökandens samtycke kan 1–3 fria månader per år beviljas. Fria månader och begränsningar av löneutmätningsbeloppet kan inte beviljas på samma grund.

Ansökan om begränsning av löneutmätningsbelopp

Löneutmätningsbeloppet kan begränsas om gäldenärens betalningsförmåga har försämrats väsentligt på grund av sjukdom, arbetslöshet, underhållsbidrag som gäldenären betalar eller någon annan särskild orsak.

Gäldenär kan göra en ansökan om begränsning av löneutmätningsbelopp via justitieförvaltningens e-tjänst eller skriftligt till utmätningsmannen. När ansökan har behandlats, får gäldenär beslutet per post eller per Suomi.fi -meddelanden. Fria månader och begränsningar av löneutmätningsbeloppet kan inte beviljas på samma grund.

Tillläggsinformation på utsökningens webbplats oikeus.fi/ulosotto/sv

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtsökningsverket
Ansvarig för tjänstenUtsökningsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Utsökningsverket
Uppdaterad: 23.9.2020