suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Fullmakt i regionförvaltningsverkets deponerings- eller säkerhetsärende

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att uträtta ditt eller ditt företags ärende som specificeras i fullmakten.

I tjänsten ger du en individualiserad fullmakt och fullmakten skall hänföra sig till ett ärende som gäller

• deponering till regionförvaltningsverket

• uttag av deponerade medel

• ställande av säkerhet

• lyftande av säkerhet

En fullmakt given i denna tjänst motsva ...

Gör så här

Ge en individualiserad fullmakt till vald person. Fullmakten ska hänföra sig till ett individualiserbart deponeringsärende eller ställande av säkerhet som regionförvaltningsverket är behörig att handlägga.

Fullmakten kan inte användas i andra typer av ärenden.

Exempelvis kan någon ha deponerat ett penningbelopp eller en ersättning till regionförvaltningsverket som du är berättigad till. Det kan vara en ersättning till en fastighet som du äger, antingen ensam eller tillsammans med andra personer.

Gör så här:

Logga in till tjänsten med dina bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

Fyll i fullmaktens uppgifter. Du behöver den befullmäktigades efter- och förnamn, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress.

Välj det regionförvaltningsverk som du vill sända fullmakten till. Om fullmakten hänför sig till ett ärende som tidigare har handlagts i regionförvaltningsverket, väljer du samma.

Om din fullmakt hänför sig till en ansökan som ännu inte finns för handläggning hos regionförvaltningsverket, är rätt mottagare antingen

•det regionförvaltningsverk som betalningsmottagarens hemort hör till

•det regionförvaltningsverk, inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen

•regionförvaltningsverket på bolagets hemort

•det regionförvaltningsverk som nämns i myndighets- eller domstolsbeslut

Om du inte vet vart du ska sända fullmakten kan du begära närmare anvisning per telefon eller e-post.

När du har skickat fullmakten får du en bekräftelse till din e-post att fullmakten har mottagits. I meddelandet finns ett identifikationsnummer som du ska spara. Med hjälp av identifikationsnumret kan fullmakten hänföras till rätt ärende.

Ge fullmaktens identifikationsnummer till ditt ombud. Då ombudet fått identifikationsnumret ska ombudet sköta om att ansökan hos regionförvaltningsverket anhängiggörs.

För att göra ansökan skall också ombudet identifiera sig.

En fullmakt som givits i den här tjänsten, upphör att vara giltig då den i fullmakten avsedda åtgärden har utförts. Ifall ditt ombud av någon anledning inte anhängiggör ansökan, tas fullmakten bort från systemet då ett år har förflutit.

Återkallande av fullmakt som givits i tjänsten

Fullmaktsgivaren har rätt att när som helst återkalla den givna fullmakten. Ifall du önskar återkalla fullmakten och att den tas bort från regionförvaltningsverkets system, ska du omedelbart skriftligen anmäla om detta till regionförvaltningsverket.

För vem och på vilka villkor

E-tjänsten kräver identifiering.

Fullmakten kan endast användas för regionförvaltningsverkets deponerings- eller säkerhetsärende.

Befullmäktigandet kan endast avse ett individualiserat ärende i ett visst regionförvaltningsverk.

Du behöver ingen fullmakt om du sköter ditt minderåriga barns ärende eller ditt egna företags ärende.

Den befullmäktigade måste vara myndig.

Med fullmakten kan man inte begära lov att få sköta någon annans ärende.

Fullmaktsgivaren har när som helst rätt att annullera given fullmakt. Detta gäller också fullmakt som givits i denna tjänst. Fullmaktsgivaren kan begära att regionförvaltningsverket tar bort fullmakten från sitt system. Fullmakten är annullerad då regionförvaltningsverket har tagit bort fullmakten.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.5.2021