suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Rekryteringsstödet är riktat till ensamföretagare och andra företag där endast personer i företagarställning arbetar. En slumpmässig grupp företagare på Fastlandsfinland har valts till försöket utifrån Skatteförvaltningens registeruppgifter. Företagarna som ingår i försöket får information om detta per brev. Försöket inledes 1.3.2022 och avslutas 31.12.2023.

Rekryteringsstöd beviljas till högst 1 ...

Gör så här

En företagare som ingår i försöket med rekryteringsstöd ansöker om stöd elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst. Vid inloggning i Regionförvaltningens e-tjänst följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningarna. Inloggning i tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Företagaren behöver inte separat ansöka om utbetalning av det beviljade stödet, utan det betalas månatligen på basis av de löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Företaget ser till att löneuppgifterna förs in i inkomstregistret.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan utbetalningsansökan lämnas in av en person som fått befullmäktigat. Fullmakten för ärendehanteringen ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport.

Vid befullmäktigande följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar.

Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt.

För vem och på vilka villkor

För att få rekryteringsstöd krävs att minst en arbetstagare anställs för ett anställningsförhållande. Anställningsförhållandet för den person som ska anställas ska inledas senast 31.12.2022 och senast då ska man ansöka om rekryteringsstöd. Stödtiden börjar när den första arbetstagaren avlönas eller alternativt när ansökan lämnas in, om anställningsförhållandet redan har inletts. 

Ansökan om rekryteringsstöd kan också lämnas in innan man vet vem man ska anställa. Stödet kan dock beviljas först från den dag då anställningsförhållandet för den person som anställs inletts. Anställningsförhållandets begynnelsedag meddelas genast när den är känd.

50 procent av lönerna betalas genom stöd under högst 12 månader. Det är möjligt att få upp till 10 000 euro i stöd. UF-centret betalar ut rekryteringsstödet månatligen på basis av de löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Rekryteringsstöd beviljas som de minimis-stöd av mindre betydelse.

För att få stöd förutsätts att arbetstagaren åtminstone betalas en lön enligt kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal som ska tillämpas, betalas sedvanlig och skälig lön för arbetet. Stödet är inte bundet till lönen för endast en arbetstagare, utan det kan utnyttjas för flera arbetstagares löner inom ramen för stödtiden och stödets maximibelopp .

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsministeriet, Arbets- och näringsbyrån, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter

Andra ansvariga organisationer

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Arbets- och näringsministeriet

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 11.8.2022