suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Förordnande av verksamhetsgranskare för sammanslutning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst
 • Bostadsaktiebolag

Bolagstämman för ett bostadsaktiebolag ska välja en verksamhetsgranskare för bolaget om bolaget inte har en revisor och om annat inte stadgas i bolagsordningen. En verksamhetsgranskare ska alltid utses om bolaget inte har en revisor och om aktieägarna kräver det vid en ordinarie eller en extra bolagsstämma.

 • Andelslag

Andelslaget ska ha en verksamhetsgranskare som utses vid en andelsstämma, om andelslaget inte har en revisor och om annat inte bestäms i stadgarna.

Om ett andelslag har en revisor, kan andelsstämman besluta att utse en verksamhetsgranskare om över hälften av de givna rösterna stöder detta. Om flera verksamhetsgranskare ska utses, kan stadgarna bestämma att någon eller några av dem, dock inte alla, ska utses i en annan ordning.

 • Förening

En förening ska ha en verksamhetsgranskare om föreningen inte har en revisor. Om man bara utser en verksamhetsgranskare ska man dessutom utse en suppleant.

 • Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening ska ha en verksamhetsgranskare som utses vid en föreningsstämma, om föreningen inte har en revisor och annat inte bestäms i stadgarna.

En verksamhetsgranskare ska dock utses om bostadsrättsföreningen inte har en revisor och minst en tiondedel av föreningens medlemmar eller en tredjedel av de medlemmar som är närvarande vid stämman kräver det vid en ordinarie stämma eller vid en stämma där ärendet i enlighet med möteskallelsen behandlas. Om föreningen har en revisor, kan föreningsstämman besluta att utse en verksamhetsgranskare i enlighet med 24 §.

Om bostadsrättsföreningen har en revisor, kan föreningsstämman besluta att utse en verksamhetsgranskare i enlighet med 24 § i lagen om bostadsrättföreningar.

Om man inte utsett en verksamhetsgranskare i enlighet med lagen, bolagsordningen eller stadgarna, kan regionförvaltningsverket förordna en verksamhetsgranskare. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft.

Gör så här

Lämna in en fritt formulerad ansökan till det regionförvaltningsverk, inom vars verksamhetsområde sammanslutningen har sitt säte. Bifoga till ansökan:

 • sammanslutningens registerutdrag som inte får vara äldre än tre månader
 • en kopia på gällande bolagsordning eller gällande stadgar
 • en utredning över den sökandens aktieägarskap eller medlemskap i sammanslutningen (till exempel aktie- eller medlemsförteckning)
 • namn och adressuppgifter till sammanslutningens styrelseordförande, om dessa inte framgår av registerutdraget
 • en kopia på protokollet från stämman där man framfört krav på att utse en verksamhetsgranskare
 • en kopia på stämmokallelsen, om man framfört krav på att utse en verksamhetsgranskare vid sammanslutningens extra stämma
 • ett förslag på verksamhetsgranskare och den föreslagna verksamhetsgranskarens skriftliga samtycke till uppdraget.
 • en redogörelse över att den föreslagna verksamhetsgranskaren är behörig och oberoende för uppdraget
 • den sökandes kontaktuppgifter
 • ett eventuellt ombuds fullmakt.

För vem och på vilka villkor

 • Bostadsaktiebolag

En verksamhetsgranskare ska alltid utses om bostadsaktiebolaget inte har en revisor, och om aktieägare som har minst en tiondedel av alla aktier eller en tredjedel av aktierna som är representerade vid stämman kräver det vid en ordinarie eller en extra bolagsstämma. Ärendet ska tas upp i möteskallelsen om det är fråga om en extra bolagsstämma.

 • Andelsslaget

Om ett andelslag inte har en revisor är en förutsättning för att förordna en verksamhetsgranskare att minst en fjärdedel av samtliga medlemmars röstetal i andelslaget, eller en tredjedel av röstetalet som är representerat vid stämman, vid en ordinarie andelsstämma eller vid en andelsstämma där ärendet enligt möteskallelsen behandlas, kräver att en verksamhetsgranskare ska förordnas.

 • Förening

En verksamhetsgranskare har inte utsetts i enlighet med föreningslagen eller föreningens stadgar.

 • Bostadsrättsförening

En verksamhetsgranskare ska dock utses om bostadsrättsföreningen inte har en revisor och minst en tiondedel av föreningens medlemmar eller en tredjedel av de medlemmar som är närvarande vid stämman kräver det vid en ordinarie stämma eller vid en stämma där ärendet i enlighet med möteskallelsen behandlas.

En ansökan om förordnande av verksamhetsgranskare ska lämnas inom en månad från sammanslutningens stämma.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Inom en månad från att man behandlade förordnandet av verksamhetsgranskare i bolagsstämman.

Handläggningstid

1-3 månader

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020