suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Förkörsrätt till skärgårdsfärjorna

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Lagstiftningen ger vissa fordon och transporter automatisk rätt att använda förkörsrättsfilen vid lastning av färjan. Utöver detta kan NTM-centralen i Egentliga Finland bevilja tillstånd för förkörsrätt antingen på basis av fast hemvist eller tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksamhet kan utgöra ett tillräckligt stort behov. Även arbetsresor från fastlandet mot skärgården kan utgöra en grund för beviljande av förkörsrätt. Förkörsrätt beviljas på ansökan personer som är varaktigt bosatta på Houtskär, Norrskata, Iniö och Karlö. Varaktigt bosatta på andra öar i Pargas och på Kimitoön samt i Skåldö, Hitis/Rosala och Vartsala i Gustavs kan beviljas förkörsrätt för arbetsresor.

Förkörsrätten beviljas till de landsvägsfärjor som trafikerar till öarna Nagu, Korpo, Norrskata, Houtskär och Iniö i Pargas stad, till ön Hitis i Kimitoöns kommun, till ön Vartsala i Gustavs kommun, till Karlö och till Skåldö i Raseborgs stad samt till förbindelsebåten som trafikerar mellan Houtskär och Iniö i Pargas stad. Förkörsrätt till andra förbindelsebåtar beviljas inte.

Privatpersoner beviljas i regel en förkörsskylt per person och flera endast av motiverad anledning. Företag beviljas förkörsskyltar på basis av verksamheten och antalet fordon enligt påvisat behov. Skyltarna som påvisar förkörsrätt är röda. En gul skylt är endast avsedd för tillfällig användning.

Förkörsrätten får brukas endast av de personer som nämns i beslutet och endast för de körningar som nämns i beslutet. Förkörsrätt som beviljas ett företag får brukas av alla personer som är anställda vid företaget för företagets körningar. Beslutet eller en bestyrkt kopia av det ska medföras i bilen, då man hänvisar till förkörsrätten. Under andra resor ska filen som är avsedd för normal trafik användas. Skyltarna ska vara fastsatta enligt anvisningen som bifogas beslutet då förkörsrätten brukas.

NTM-centralen beställer skyltarna från tillverkaren. I samband med beslutet skickas separata anvisningar om skyltarnas priser och fakturering. Anvisningarna finns även på ämbetsverkets webbplats. Vid tillfällig förkörsrätt lånar NTM-centralen ut förkörsrättsskyltar, som ska lämnas tillbaka till NTM-centralen omedelbart efter att den tillfälliga förkörsrätten upphör. Utlånade förkörsrätter ska alltid lämnas tillbaka till kommunen.

Gör så här

Läs noggrant grunderna för beviljande av förkörsrätter. Fyll i ansökningsblanketten som finns på webbplatsen. Motivera ansökan med omsorg.

  • Om du ansöker om förkörsrätt på basis av fast hemvist, ange hemvisten i ansökan.
  • Om du ansöker om förkörsrätt på basis av arbetsresa och du bor på andra öar i Pargas stad eller Kimitoöns kommun, Skåldö, Hitis/Rosala eller Vartsala i Gustavs kommun, bifoga arbetsgivarens intyg över anställningsförhållande samt över för ärendet nödvändiga uppgifter. Förkörsrätt kan sökas per hushåll.
  • Yrkesutövare, näringsidkare och företag ska redogöra för verksamhetens karaktär och omfattning, uppge eventuella uppdragsgivare och kontrakt samt var arbetet utförs. Företagen ska även uppge antalet anställda och bilar samt när verksamheten har inletts. NTM-centralen i Egentliga Finland kan vid behov begära utlåtande av kommunen.
  • Som bilaga till ansökan skrivs på tjänstens vägnar ut nödvändiga intyg (handelsregister- eller föreningsregisterutdrag eller utdrag ur företags- och organisationsdatabasen).

Förnyelse av förkörsrätt söks på samma sätt ny förkörsrätt. Ansökan om förnyelse ska motiveras på samma sätt som en ny ansökan. Förkörsrätten kan även ändras på ansökan.

Skicka ansökan till NTM-centralen i Egentliga Finland (PB 236, 20101 Åbo eller per e-post till adressen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi)

För vem och på vilka villkor

Förkörsrätter som beviljas på basis av fast hemvist:

Förkörsrätt beviljas på ansökan personer som är varaktigt bosatta på Houtskär, Norrskata, Iniö och Karlö. Förkörsrätt beviljas även sådana invånare på öar, vars fasta hemvist ligger på en förbindelsebåt.

Förkörsrätter som beviljas på basis av arbetsresor:

Varaktigt bosatta på andra öar i Pargas och på Kimitoön samt i Skåldö, Hitis/Rosala och Vartsala i Gustavs kan beviljas förkörsrätt för arbetsresor.

Förkörsrätter som beviljas på basis av tillräckligt stort behov:

Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksamhet kan utgöra ett tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till närings- eller yrkesutövning, transport av ömtåliga livsmedel, uppdrag av utryckningskaraktär eller motsvarande körningar kan utgöra tillräcklig grund för beviljande av förkörsrätt. Även arbetsresor från fastlandet mot skärgården kan utgöra en grund för beviljande av förkörsrätt.

Tillfälliga förkörsrätter och förkörsrätter som lånas ut:

Om behovet av förkörsrätt är till naturen tillfälligt, beviljar NTM-centralen i Egentliga Finland en tillfällig förkörsrätt. En ansökan om tillfällig förkörsrätt ska motiveras på ovan nämnda sätt. NTM-centralen kan även bevilja kommuner förkörsrätter att låna ut. Kommunen kan enligt eget övervägande låna ut förkörsrätter. Förkörsrätter som lånas ut är primärt avsedda för korta körningar som inte tål fördröjningar. Dessa är till exempel brådskande arbetsresor som utförs av anställda vid kommunen.

NTM-centralen granskar uppgifterna som de sökande uppger.

Förkörsrätten eller skyltar som berättigar till förkörsrätt får inte överlåtas till andra. Om omständigheterna som utgör grunden för förkörsrätten ändras, upphör förkörsrätten att gälla. Beslutet och skyltarna som berättigar till förkörsrätt ska i detta fall omedelbart lämnas tillbaka till NTM-centralen. Om villkoren för förkörsrätten bryts, kan NTM-centralen ge innehavaren av förkörsrätten en anmärkning eller helt återkalla förkörsrätten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ett såväl positivt som negativt tillståndsbeslut är avgiftsbelagt. Även tilläggsbeslut och beslut tillfällig förkörsrätt är avgiftsbelagda. Avgifterna fastställs årligen genom statsrådets förordning.

NTM-centralen beställer skyltar/dekaler, tillverkaren levererar skyltar/dekaler och fakturan av dem till kunden.


Tidsfrist

Ansökningarna tas till handläggning i den ordning de inkommer. En bristfällig ansökan handläggs först när ansökan har kompletterats med de uppgifter som saknas.

Handläggningstid

Handläggningen av ansökan tar cirka 2–3 veckor. I brådskande situationer kan behandlingen ta något längre. En bristfällig ansökan handläggs först när ansökan har kompletterats med de uppgifter som saknas.

Giltighetstid

Förkörsrätt till landsvägsfärjan eller förbindelsebåten mellan Houtskär och Iniö beviljas för högst fyra år åt gången. Tillståndet beviljas från datumet för beslutet eller från en annan tidpunkt som meddelas av kunden. Tillfälliga förkörsrätter beviljas för högst tre månader. NTM-centralen kan på ansökan bevilja kommunerna förkörsrätter som kan lånas ut för korta körningar som inte tål fördröjningar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Egentliga Finland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.12.2019