suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Miljökonsekvensbedömning (MKB) är ett lagstadgat förfarande där man utreder ett projekts miljökonsekvenser. Målet med MKB-förfarandet är också att öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka projektplaneringen. De projekttyper som alltid kräver MKB finns listade i statsrådets förordning. Projekten kan vara till exempel motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk.

Förfarandet styrs och övervakas av den NTM-central som är kontaktmyndighet. I kärnenergifrågor fungerar arbets- och näringsministeriet som kontaktmyndighet. Ibland kan även en myndighet, en medborgare eller en medborgarorganisation göra en motiverad framställan om projekt som ska bedömas.

Den projektansvarige, dvs. den som driver verksamheten, lägger fram initiativ till NTM-centralen som är kontaktmyndighet. Förfarandet består av följande stadier:

 • inledande förhandlingar (valfria)
 • rådgivning och handledning (under hela processens gång)
 • expertrådgivning vid styrgruppens/övervakningsgruppens möten (valfritt)
 • tillkännagivande om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen
 • begäranden om utlåtande om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen
 • presentation för allmänheten (av programmet och beskrivningen)
 • förfarande enligt Esboavtalet (i projekt med gränsöverskridande konsekvenser, miljöministeriet har huvudrollen vid förhandlingarna)
 • kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet
 • kontaktmyndighetens motiverade slutsats
 • delgivande och information om den motiverade slutsatsen
 • möten där den motiverade slutsatsen om utlåtandet om bedömningsprogrammet förklaras (med den projektansvarige och myndigheten) (valfria).

Förfarandet inleds officiellt när bedömningsprogrammet har skickats in till myndigheten och det har registrerats som mottaget. De inledande förhandlingarna brukar oftast hållas, men är inte obligatoriska. Förfarandet slutar när kontaktmyndigheten ger ett utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen och dess tillräcklighet till den projektansvarige. Utlåtandet skickas för kännedom till myndigheterna som ska handlägga projektet senare. Förfarandet innefattar dessutom eventuella möten där man förtydligar utlåtandet och uppdatering av informationen om projektet på webben.

Gör så här

Till den projektansvarige:

Skicka först in programmet för miljökonsekvensbedömning till NTM-centralen (kontaktmyndigheten). Beskriv i bedömningsprogrammet vilka alternativa sätt att genomföra projektet och vilka konsekvenser av projektet man kommer att utreda under planeringen. Beskrivs också hur bedömningen och tillkännagivandet av den ska ordnas och hur de som bor i influensområdet ges möjlighet att delta i bedömningen. När alternativen och konsekvenserna som presenteras i bedömningsprogrammet har blivit utredda, ska du i en miljökonsekvensbeskrivning sammanställa de åsikter och utlåtanden som har framförts om programmet samt NTM-centralens utlåtande. Skicka in konsekvensbeskrivningen till NTM-centralen.

Till dem som vill delta i ett MKB-förfarande:

NTM-centralen tillkännager anhängiggörandet av bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen (MKB-kungörelser). I kungörelserna anges var ovannämnda handlingar finns för påseende. Bekanta dig med dem och delta i NTM-centralens möten för allmänheten där projekten presenteras. Du kan framföra dina åsikter och lämna utlåtanden om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen i skriftlig form till den NTM-central som är kontaktmyndighet. Skicka dem elektroniskt som en bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen. Information om pågående och avslutade MKB-projekt finns på sidan MKB-projekt på miljöförvaltningens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Den projektansvarige ska utarbeta en projektplan som är så pass detaljerad att konsekvenserna av projektet kan bedömas och ha tillräcklig beredskap att genomföra miljökonsekvensbedömningen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Den projektansvarige betalar en fastställd avgift till NTM-centralen för utlåtandet om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen. Avgiften baseras på statsrådets förordning om NTM-centralernas avgiftsbelagda prestationer. Avgiftens belopp fastställs varje år.


Tidsfrist

En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt innan den har fått miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen samt handlingarna för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser.

Handläggningstid

NTM-centralen ska ge ett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning till den projektansvarige inom en månad från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Den motiverade slutsatsen ska ges till den projektansvarige inom två månader från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut.

Giltighetstid

NTM-centralen tar vid behov ställning till om den motiverade slutsatsen är uppdaterad.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.3.2021