suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Fastställande av underhållsbidrag

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Föräldrarna kan sinsemellan avtala om underhållsbidragets belopp, antingen skriftligt eller muntligt. För att avtalet ska vara verkställbart, ska det upprättas skriftligt med en blankett som är enhetlig med den av justitieministeriet fastställda modellen. Barnatillsyningsmannen bekräftar avtalet. Om föräldrarna inte sinsemellan kan komma överens om barnets underhåll, kan de söka domstolens avgörande i ärendet i tingsrätten.

Föräldrarna förhandlar hos barnatillsyningsmannen om det belopp som ska betalas i underhållsbidrag. Justitieministeriet har gett ut en anvisning för beräkning av storleken på underhållsbidrag till barn. Anvisningen är ändå bara en rekommendation och det är meningen att förhandlingarna förs utgående från den. Vid beräkning av underhållsbidrag är utgångspunkten båda föräldrarnas ekonomiska situation och barnets behov av underhåll. För att man ska kunna utvärdera det belopp som ska betalas i underhållsbidrag bör föräldrarna ha med sig verifikat som klargör den ekonomiska situationen.

Dokumenten som behövs:

  • skatteintyg över senaste verkställda beskattning
  • lönebesked
  • verifikat över andra inkomster (t.ex. FPA-förmåner)
  • verifikat över boendekostnader och övriga faktorer som inverkar på betalningsförmågan
  • verifikat över barnets kostnader (dagvårdsavgift, försäkringsavgift, hobbykostnader osv.)

Om föräldrarna inte kommer överens om det belopp som ska betalas i underhållsbidrag, kan man också be om att få tingsrättens beslut om det.

Underhållsskyldigheten fortsätter också efter att barnet blivit myndigt under barnets utbildning (=läroinrättning efter grundskolan) om det anses vara skäligt. Ett avtal om utbildningsbidrag kan uppgöras hos barnatillsyningsmannen.

Det belopp som ska betalas i underhållsbidrag är bundet till levnadskostnadsindex som justeras årligen vid årsskiftet.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon eller per e-post. Mer information och information om eventuella undantagstider hittar du från Borgås Östra Nylands familjerättsenhet nätsidor.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Som föräldrar till ett barn under 18 år kan ni vid separation avtala om underhållet för ert gemensamma barn. Överenskommelsen ska göras skriftligt och lämnas in till barnatillsynsmannen i barnets hemkommun för godkännande. Om barnet inte är bosatt i Finland, godkänns överenskommelsen i den underhållsskyldiges hemkommun. Råd och hjälp fås av kommunens barntillsyningsman.

Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om du som underhållsskyldig inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat av barnets vårdnadshavare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 21.10.2021