suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Fastställande av stadgarna för delägarlag enligt lagen om samfälligheter

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ett delägarlag kan vara icke konstituerat eller konstituerat. Delägarlaget blir konstituerat då det har godkänt sina stadgar och regionförvaltningsverket har fastställt stadgarna.

Delägarlaget gör upp stadgar för sin verksamhet. Enligt lagen om samfälligheter ska ett konstituerat delägarlag i stadgarna ange åtminstone följande:

- delägarlagets namn och hemort samt de samfälligheter eller gemens ...

Gör så här

Delägarlaget måste sända en skriftlig ansökan till regionförvaltningsverket. Du kan sända ansökan då det har gått 60 dagar efter stämman som godkände stadgarna och stämmans beslut inte har överklagats. Du kan använda vår färdiga ansökningsblankett. Ansökan kan också vara fritt formulerad.

Ange sökandens kontaktuppgifter i ansökan.

Du behöver följande bilagor för ansökan:

- Stadgarna som godkändes på delägarstämman.

- En kopia av protokollet över den stämma där delägarlagets stadgar godkändes. Av det undertecknade protokollet måste framgå att man på

delägarstämman beslutade godkänna stadgarna.

- En utredning över att delägarstämmans beslut har vunnit laga kraft. Som utredning går ett intyg från tingsrätten eller en försäkran från den person som

har rätt att teckna delägarlagets namn att det inte har lämnats något rättelseyrkande eller väckts någon talan om stämmans beslut vid tingsrätten.

Delägarlaget ska själv ta reda på om talan har väckts i tingsrätten.

Du kan skicka ansökan med bilagor:

- elektroniskt till adressen registratur.vastra@rfv.fi

- per post till adressen: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 5, 13035 AVI.

För vem och på vilka villkor

Stadgarna träder i kraft då regionsförvaltningsverket har fastställt stadgarna och beslutet har vunnit laga kraft. Beslutet har vunnit laga kraft då den 30 dagar långa besvärstiden har löpt ut och beslutet inte har överklagats. Besvärstiden börjar från det att beslutet har delfåtts.

Vi fastställer delägarlagets stadgar om de är enligt lagen om samfälligheter och inte orsakar skada för delägare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 11.1.2024