suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Fastställande av faderskap

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

När ett barn föds utanför äktenskapet är det barnets mor som är vårdnadshavare. Genom att erkänna faderskapet fastställs släktskapsförhållandet mellan barnet och barnets far.

Om föräldrarna lever i ett samboförhållande är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med ett besök på rådgivningsbyrån redan före barnets födelse. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam omvårdnad av barnet.

Ifall erkännandet av faderskap inte kan göras på rådgivningen underrättar Magistraten barnatillsyningsmännen om barn som fötts utanför äktenskapet, och barnatillsyningsmännen sänder därefter ett brev till föräldrarna med information om faderskapsutredningen.

Ifall faderskapet har erkänts före barnets födelse är det möjligt att återkalla faderskapet inom 30 dagar efter barnets födelse. I oklara fall eller om så önskas för övrigt ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Efter att faderskapet fastställts kan föräldrarna ge barnet faderns efternamn, och fadern får underhållsskyldighet för barnet. Dessutom får barnet rätt att ärva också fadern och släktingar på faderns sida. Om fadern dör medan barnet är minderårigt, har barnet rätt till familjepension.

I samband med erkännandet av faderskapet kan föräldrarna ingå ett avtal om gemensam omvårdnad av barnet.

Om föräldrarna inte är sambor när barnet föds, ligger det i barnets intresse att man i samband med erkännandet av faderskapet ingår ett underhållsavtal om den underhållsskyldighet för barnet som den särboende föräldern har.

Modern har inte mera rätt att motsätta sig en faderskapsutredning. Genom det här strävar man till att främja barnets rätt att känna till båda sina biologiska föräldrar. Mannen har däremot rätt att erkänna faderskapet till ett barn som är fött utanför äktenskapet.

Om faderskapet är oklart

Om mannens faderskap är oklart, tas ett DNA-prov hos barnatillsyningsmannen.

Om fadern inte är samarbetsvillig kan faderskapsutredningen, om modern eller ett minderårigt barn som fyllt 17 år så vill, göras i tingsrätten. Ett barn som har fyllt 15 år har likväl rätt att motsätta sig att faderskapet utreds.

Gör så här

Görs i samband med rådgivningsbesök.

Om faderskapet är oklart

Om mannens faderskap är oklart, tas ett DNA-prov hos barnatillsyningsmannen.

Om fadern inte är samarbetsvillig kan faderskapsutredningen, om modern eller ett minderårigt barn som fyllt 17 år så vill, göras i tingsrätten. Ett barn som har fyllt 15 år har likväl rätt att motsätta sig att faderskapet utreds.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med en faderskapsutredning är att inhämta uppgifter till stöd för att fastställa eller bevisa faderskap. När ett barn är fött under äktenskapet, är den äkta mannen automatiskt far och vårdnadshavare till barnet. Om ni inte är gifta ska barnatillsyningsmannen utreda och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställa ditt faderskap.

Innan faderskapet kan fastställas måste det erkännas. Du kan erkänna ditt faderskap redan under graviditeten vid mödrarådgivningen. Den kvinna som väntar barnet ska vara på plats vid erkännandet. Ni kan även göra erkännandet hos barnatillsyningsmannen. I detta fall ska ni ha med er ett intyg över graviditeten som ni från rådgivningen.

Om ni har erkänt ert faderskap före barnets födsel blir ni automatiskt barnets vårdnadshavare när faderskapet har bestyrkts. Om ni däremot erkänner ert faderskap först efter barnets födsel, ska ett skilt avtal om vårdnaden upprättas hos barnatillsyningsmannen.

Om barnet har fötts med hjälp av fertilitetsbehandling är barnets far den man som har gett sitt samtycke till behandlingen tillsammans med modern. Om behandlingen har getts åt modern ensam är barnets far den man som har gett sitt samtycke till att bevisa faderskapet i samband med spermadonationen eller som i samförstånd med modern går med på att bevisa faderskapet efter behandlingen.

Även i fråga om barn som fötts med hjälp av fertilitetsbehandling ska faderskapet erkännas, om ni inte är gifta.

Barnatillsyningsmannen kan upprätta ett utredningsprotokoll efter att 30 dagar har förflutit från barnets födelse. Barnatillsyningsmannen sänder protokollet över faderskapsutredningen och handlingarna om erkännandet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskapet utifrån handlingarna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 18.8.2020