suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Fastighetsköp och annan överlåtelse

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Överlåtelse av fastighet (köp, gåva eller byte) ska enligt Jordabalken genomföras skriftligt eller i e-tjänsten (Fastighetsöverlåtelsetjänsten). Överlåtelsebrevet ska fylla vissa form-/innehållskrav för att överlåtelsen ska vara bindande.

Om överlåtelsen görs i skriftlig form, ska både den som överlåter fastigheten och mottagaren vara närvarande då överlåtelsebrevet undertecknas. Dessutom ska ett offentligt köpvittne vara på plats. Parterna och köpvittnet ansvarar för att uppgifterna i överlåtelsebrevet är riktiga och att det är ändamålsenligt upprättat.

Lantmäteriverket erbjuder stödtjänster vid fastighetsöverlåtelse:

  • Fastighetsöverlåtelsetjänsten är en webbtjänst där du kan göra ett fastighetsköp eller en annan fastighetsöverlåtelse.
  • Ur registerutdrag och intyg framgår det aktuella uppgifter om vilken fastighet som helst i Finland. Vid fastighetsköp är det viktigt att skaffa fastighetsregisterutdrag, registerkartutdrag, lagfartbevis och gravationsbevis. Om det är fråga om en arrenderätt, bör du skaffa intyg över arrenderätten.
  • Via köpeskillingsregistret över fastigheter kan du få uppgifter om verkställda fastighetsaffärer och betalda köpeskillingar. På webbplatsen uppdateras statistik för olika regioner en gång per månad och kan användas gratis. Om enskilda köp kan du få information på utdrag ur köpeskillingsregistret.
  • Lantmäteriverket är den inskrivningsmyndighet i Finland som ansvarar för fastigheters ägande-, arrenderätts- och inteckningsärenden samt registrering.
  • Många förrättningsingenjörer verkar inom sin tjänst som offentliga köpvittnen.
  • Köpvittnen har tillgång till en webservice på vilken köpvittnets meddelande sänds till Lantmäteriverket och kommunen. I samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse har köpvittnet möjlighet att på kundens begäran lämna ansökan om lagfart.

Gör så här

Se tilläggsuppgifter om tjänsterna på Lantmäteriverkets webbplats eller kontakta vår kundservice.

För vem och på vilka villkor

I fastighetsöverlåtelsetjänsten finns vissa begränsningar som ska avlägsnas då tjänsten utvecklas. En minderårig kan till exempel inte överlåta en fastighet eller ta emot en fastighetsöverlåtelse, samma gäller för personer som inte har finländskt personnummer. I tjänsten kan inte flera fastigheter överlåtas vid samma köp. Systemet möjliggör dock överlåtelse av arrenderätt.

Lantmäteriverket uppgör inte för sina kunder vare sig köpebrev för fastigheter eller övriga överlåtelsehandlingar och ger inte rådgivning i detalj för uppgörande av dessa. Lantmäteriverket gör heller inte fastighetsvärderingar på beställning.

För att lämna köpvittnets meddelande på webben krävs autentisering och är möjligt enbart för personer som har rätt att fungera som offentligt köpvittne.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Registerutdrag och intyg är avgiftsbelagda produkter. För bestyrkande av köp debiteras ett arvode som fastställs av Jord- och skogsbruksministeriet.

Utkast till överlåtelsebrev i fastighetsöverlåtelsetjänsten och dela det med övriga parter för redigering och samtycke är gratis. Ärendehanteringsavgiften ska betalas före undertecknande. Den är fastighetsspecifik och gäller tills fastighetsöverlåtelsen gjorts och lagfarten har mottagits. För överföring av lagfart och arrenderätt debiteras avgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 4.1.2022