suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Familjevård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med familjevård avses vård eller annan omvårdnad av en person under en del av dygnet eller dygnet runt i en familjevårdares privathem eller i den vårdbehövandes hem. Familjevård är en del av den verksamhet som bedrivs av handikappservicen och äldreomsorgen. Familjevård kan ges en del av dygnet, tillfälligt eller kontinuerligt.

Soite ingår ett uppdragsavtal med familjevårdaren eller ett avtal om ordnande av familjevård med en producent av privat familjevård. I uppdragsavtalet kommer parterna överens om utbetalning av arvoden till familjevårdaren och om ersättande av kostnaderna för familjevård, om familjevårdarens rättigheter och skyldigheter och om andra omständigheter som gäller familjehemmet och familjevården.

En av samkommunen godkänd familjevårdare och samkommunen ingår ett uppdragsavtal separat för varje vårdbehövande inom familjevården.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjevård är avsedd för barn eller ungdomar som är klienter inom barnskyddet och som inte kan bo hos föräldrarna eller vårdnadshavaren, eller för vuxna som inte kan bo på egen hand även om de erhåller stöd.

Barn eller ungdomar som är i familjevård går normalt i skola. Vuxna i familjevård kan delta i arbets- eller dagverksamhet och till exempel erhålla transporttjänster.

Kommunen kan ingå avtal om familjevård med en vårdare eller en enskild producent av familjevård. Högst fyra barn under skolåldern, inklusive familjens egna barn, får vårdas i en familj med en vårdare. Om vårdarna är två i familjen, får högst sex barn sammanlagt vårdas. Som vårdare godkänns personer som på grundval av sin utbildning, erfarenhet eller egenskaper lämpar sig för uppgiften.

Familjevård kan ordnas på kort- eller långsikt, på deltid eller dygnet runt. Målet med familjevård är att ge möjlighet till vård under familjeliknande förhållanden och till nära, permanenta människorelationer. Familjevårdaren har rätt till ledighet.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite