suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Familjerehabiliteringens tjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Familjerehabilitering hör till barnskyddets öppenvård. Syftet med stödåtgärder inom öppenvården är att främja och stödja barnets positiva utveckling samt stödja och stärka föräldrarnas och vårdnadshavarnas förmåga och möjligheter att fostra barnet. Öppenvårdens stödåtgärder är alltid frivilliga och baserar sig på samarbete med familjen.

Öppenvårdens stödåtgärder ska ordnas utan dröjsmål när ett behov av barnskydd har konstaterats. Öppenvårdens stödåtgärder dokumenteras i en klientplan som utarbetas för barnet. Inom barnskyddet iakttas principen om lindrigare åtgärd.

Gör så här

Kontakta Villa Familjecenter, socialbyrån i Kannus eller familje- och socialcentret Pajala per telefon.

När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar tjänsterna som ordnas för barnet och familjen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Genom familjerehabiliteringen får din familj stöd att klara av vardagen och stöd i växelverkan mellan familjemedlemmarna. En socialarbetare hjälper din familj till exempel med att skapa en fungerande dagsrytm och att laga mat och göra andra uppgifter i hemmet. Socialarbetaren vägleder och stöder föräldrarna i fostran av barnen, hanteringen av ekonomin och planeringen av familjens framtid.

Familjerehabilitering är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård och institutionsvård. Rehabiliteringen är systematisk verksamhet vars syfte är att stöda föräldrarna i deras fostringsuppgift, stärka familjens egna resurser och garantera en trygg uppväxtmiljö för barnen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 1.3.2022