suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Familjedagvård

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

En liten grupp möjliggör en lugn vardag och lekmiljö för barnen. Familjedagvårdarna genomför under varje vårddag kommunens plan för småbarnspedagogik tillsammans med barnen. Gemensamma händelser och evenemang, såsom t.ex. gymnastik, samlar regelbundet områdets familjedagvårdare och barn kring gemensam verksamhet, varvid barnet får erfarenhet också av större grupper.

Gör så här

Ansök om en plats i familjedagvård till ditt barn senast fyra månader innan familjedagvården ska inledas.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutom daghemmen kan du anhålla om en plats för ditt barn inom den kommunala familjedagvården. Familjedagvård är småbarnspedagogik som anordnas i vårdarens eller barnets hem. Familjen och vårdaren kommer överens om tidsplanen för vårdarens dagliga arbetstid på cirka åtta timmar.

En kommunal familjedagvårdare får ha högst fyra barn i olika åldrar i heldagsvård och en förskoleelev eller skolelev i deltidsvård. Vårdarens egna barn under skolåldern räknas med. Vårdaren tillreder mat för barnen och barnen kan delta i lättare hushållssysslor. Varje barn inom familjedagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Om den ena av barnens föräldrar är hemma på grund av arbetslöshet kan kommunen begränsa vårdtiden för ett barn inom småbarnspedagogiken till 20 timmar i veckan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 22.5.2019