suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Familjedagvård i familjedagvårdarens hem

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Familjedagvårdaren är en anställd vid kommunen som tar hand om barn i sitt eget hem. Barngruppen kan högst bestå av fyra barn under skolåldern. Dessutom kan ett barn i förskoleåldern eller ett barn i grundskolan placeras i gruppen på deltid.

Dagvårdstiden avtalas skilt för varje barn enligt föräldrarnas arbetstider, studier eller andra behov. En familjedagvårdare arbetar i regel 8-9 timmars arbetsdagar och i genomsnitt 40 timmar i veckan.

Under familjedagvårdarens frånvaro ordnas reservvård för barnet. Reservvården ges i regel hos en annan familjedagvårdare, inom gruppfamiljedagvården eller i ett daghem.

Familjedagvårdarens chef är familjedagvårdsledaren i området.

Gör så här

Ansök om en plats i familjedagvård till ditt barn senast fyra månader innan familjedagvården ska inledas.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutom daghemmen kan du anhålla om en plats för ditt barn inom den kommunala familjedagvården. Familjedagvård är småbarnspedagogik som anordnas i vårdarens eller barnets hem. Familjen och vårdaren kommer överens om tidsplanen för vårdarens dagliga arbetstid på cirka åtta timmar.

En kommunal familjedagvårdare får ha högst fyra barn i olika åldrar i heldagsvård och en förskoleelev eller skolelev i deltidsvård. Vårdarens egna barn under skolåldern räknas med. Vårdaren tillreder mat för barnen och barnen kan delta i lättare hushållssysslor. Varje barn inom familjedagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.9.2020