suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Familjearbete

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Närpes Stad
Område: Närpes
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Familjearbete är förebyggande arbete som förverkligas genom att man arbetar med familjemedlemmarna. I familjearbetet tar man i beaktande varje familjemedlems syn på situationen inom en egna familjen. Man strävar till att hjälpa familjen som helhet, men man svarar även på familjemedlemmarnas individuella behov på ett sätt som betjänar familjen som helhet.

Målet är att stärka föräldraskapet och stöda i föräldraskapet genom att sätta gränser och att förmedla omsorg. Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper barnfamiljer att klara av vardagen. Man uppmuntrar barnen att fungera enligt sin ålder och utvecklingsnivå. Med familjearbete strävar man till att minska att familjens interna problem återspeglas på barnens och ungas liv.

Familjearbetets innehåll

- Stöda och hjälpa familjen i vardagen

- Fritids- och rehabiliteringsverksamhet

- Hjälp i dagliga sysslor

- Samarbete mellan nätverk och myndigheter

- Stöder föräldraskap och ger råd i fostringsfrågor

- Stöder familjen i krävande livssituationer

Familjearbetet är till för alla familjer. Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet till andra serviceproducenter.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper barnfamiljer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Det kan ordnas i anslutning till rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentralen.

Familjearbetet är till för alla familjer. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.


Servicen tillhandahålls av: 
Närpes Stad