suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Evakuering

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Med evakuering avses förflyttning av människor eller egendom i säkerhet från farliga platser eller objekt. Evakuering planeras och genomförs genom myndighetsbeslut. I den snävaste bemärkelsen kan evakuering gälla invånare i ett enskilt hus, och i den vidaste hela befolkningen i flera kommuner. Frivillig förflyttning av människor räknas inte som evakuering, utan evakuering kräver en myndighetsuppmaning.

Under normalförhållanden kan man bli tvungen att utföra evakuering vid en olycka. Evakueringen genomförs efter myndighetsbeslut på grund av brand eller någon annan olycka eller situation. I dessa fall evakueras en begränsad mängd personer från deras stadigvarande bo- och vistelseplatser. Evakueringen sker vanligtvis inom staden. En mer omfattande evakuering genomförs i områden eller objekt med en betydande storolycksfara. En sådan objektsevakuering kommer i fråga vid reella eller hotande storolyckor.

Som följd av militär kraftanvändning som riktas mot området eller ett hot om detta kan en omfattande evakuering kan komma i fråga i Helsingfors. Detta innebär att hela stadens eller flera stadsdelars befolkning evakueras. Stadsrådet fattar beslut om en sådan evakuering. I ledningen av evakueringen följs räddningsväsendets ledningssystem.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Under undantagsförhållanden skyddas människor och egendom med hjälp av befolkningsskydd. Skyddet utgörs också av beredskap för undantagsförhållanden. Befolkningsskydd betecknas med en liksidig blå triangel på orange botten.

Ett skyddsrum ger skydd mot vapen, byggnadskollapser, joniserande strålning och giftiga ämnen. Rummet ska vara tillräckligt varmt, ha tillräckligt bra luft och hygienutrustning.

Kommunernas räddnings-, hälso- och andra nödvändiga myndigheter ansvarar för befolkningsskyddet. De olika myndigheterna har i uppgift att upprätta beredskapsplaner för sitt verksamhetsområde. Skyldigheten att bygga skyddsrum har stadfästs i räddningslagen, enligt vilken skyddsrum ska byggas i bostads- och arbetsplatsbyggnader på över 1 200 kvadratmeter samt i industri- och lagerbyggnader på minst 1 500 kvadratmeter.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHelsingin kaupunki
Servicen tillhandahålls avHelsingin kaupunki
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.11.2019