suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ersättningsärende med anknytning till vattendrag

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverkets tillståndsprövning omfattar granskning av skador och förluster av förmån med anknytning till vattendrag som föranleds av verksamhet enligt ett tillstånd samt vid behov beslut om ersättningar utan att den som lider olägenhet framställer ett yrkande. Ersättningsyrkande för skada som inte är orsakad av verksamhet i enlighet med tillstånd kan framställas i samband med behandl ...

Gör så här

I samband med tillståndsbehandlingen beslutar tillståndsmyndigheten om ersättningar också utan ersättningsyrkande om den anser att verksamheten enligt tillståndet föranleder skada eller förlust av förmån. En part har emellertid också möjlighet att lämna sitt eget ersättningsyrkande i ärendet till tillståndsmyndigheten i samband med behandlingen av tillståndet. Vi rekommenderar att man lämnar ersättningsyrkandet till tillståndsmyndigheten i samband med att ansökan kungörs, då parterna ges tillfälle att göra anmärkningar om ansökan.

Om det är fråga om ett ersättningsärende som inte ska behandlas i samband med en tillståndsansökan bör du lämna ett separat ersättningsyrkande till regionförvaltningsverket. Vi rekommenderar att man först tar reda på om det är möjligt att komma överens om ersättningen med verksamhetsutövaren eller den som ansvarar för projektet.

Utöver de grundläggande uppgifterna bör du i ersättningsyrkandet ange

  • på vilken grund du är part i ärendet (t.ex. fastighetsuppgifterna)
  • vem som är målet för ditt yrkande (namn och kontaktuppgifter)
  • projekt eller verksamhet som yrkandet gäller (eventuella tillståndsuppgifter)
  • exakt vilken ersättning du yrkar på och vad det består av (tiden för skadan, vilket slag av skada)
  • motiveringar för ditt yrkande.

Observera att man i ersättningsärenden enligt vattenlagen kan besluta om att någon åtgärd ska vidtas istället för ersättning i pengar.

För vem och på vilka villkor

Rätten till ersättning enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen uppstår i regel genom att man äger ett mark- eller vattenområde. I vissa fall kan ersättning emellertid beslutas också utgående från allmän användning av vattendraget. För att få ersättning förutsätts emellertid alltid att man är part i ärendet och talan kan föras enbart av den som lider olägenhet.

I vattenlagens och miljöskyddslagens 13 kapitel finns bestämmelser om ersättningarna. I bestämmelserna finns typerna av skada, förluster av förmån som ska ersättas och annan lagstiftning som tillämpas på ersättningarna (lagen om ersättning för miljöskador, skadeståndslagen, lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter).

Ersättningar med stöd av vattenlagen har beslutats för exempelvis stiftande av nyttjanderätt, skada för fiskerinäringen, försämring av rekreationsmöjligheterna eller skada till följd av vattendränkning. I samband med behandlingen av miljötillståndsärenden som gäller förstöring av vattendrag har det speciellt handlat om konsekvenserna för fiskbeståndet och fisket samt möjligheterna till rekreationsanvändning eller vattenförsörjning. I första hand strävar man dock efter att förebygga förluster av förmån och skador med hjälp av tillståndsvillkor och därför blir det allt mer sällsynt att man beslutar om ersättningar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020