suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ersättningsärende med anknytning till vattendrag

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverkets tillståndsprövning omfattar granskning av skador och förluster av förmån med anknytning till vattendrag som föranleds av verksamhet enligt ett tillstånd samt vid behov beslut om ersättningar utan att den som lider olägenhet framställer ett yrkande. Ersättningsyrkande för skada som inte är orsakad av verksamhet i enlighet med tillstånd kan framställas i samband med behandlingen av en tillståndsansökan eller separat med stöd av vattenlagen (VL) eller miljöskyddslagen (MSL).

Regionförvaltningsverket kan inte utreda förluster av förmån eller personskador som är orsakade genom lagstridigt förfarande. Regionförvaltningsverket behandlar enbart ersättningsyrkanden med anknytning till vattendrag:

 • ersättningar för förstöring som orsakas av vattenutsläpp som avses i miljöskyddslagen
 • ersättningar för förluster av förmån enligt vattenlagen.

Ett ersättningsyrkande krävs i exempelvis följande situationer:

Ett ersättningsyrkande förutsätts i vattenlagen (VL):

 • gamla skador (då man inte ursprungligen förväntade sig att tillståndströskeln skulle överskridas)
 • oförutsedda skador (då man under tillståndsförfarandet inte förutsett förlusten av förmån)
 • då ett tillstånd enligt vattenlagen inte krävdes för aktiviteten som orsakade förlusten av förmån
 • förluster av förmån orsakade av driftstörningar (förluster av förmån orsakade av felaktig funktion i vattenledning, avlopp e.d.; med undantag för sådana som är en konsekvens av force majeure)
 • oförutsägbara skador (t.ex. skada till följd av att en konstruktion rasat)
 • skador på egendom i farleden eller på stranden orsakade i samband med att man färdas i vattendraget.

Ett ersättningsyrkande förutsätts i miljöskyddslagen (MSL):

 • tidigare uppkomna skador (om skadan är orsakad av verksamheten före tillståndsärendet är avgjort)
 • oförutsedda skador (skador som man inte förutsåg då miljötillståndet beviljades)
 • skador till följd av avvikelse från tillståndet (i samband med s.k. oförutsedda skador).

Tillståndsmyndigheten kan i speciella situationer besluta att det för att avgöra ärendet ska göras en särskild utredning.

Ersättningarna meddelas som engångsersättningar eller återkommande ersättningar beroende av verksamheten och den orsakade skadan.

Gör så här

I samband med tillståndsbehandlingen beslutar tillståndsmyndigheten om ersättningar också utan ersättningsyrkande om den anser att verksamheten enligt tillståndet föranleder skada eller förlust av förmån. En part har emellertid också möjlighet att lämna sitt eget ersättningsyrkande i ärendet till tillståndsmyndigheten i samband med behandlingen av tillståndet. Vi rekommenderar att man lämnar ersättningsyrkandet till tillståndsmyndigheten i samband med att ansökan kungörs, då parterna ges tillfälle att göra anmärkningar om ansökan.

Om det är fråga om ett ersättningsärende som inte ska behandlas i samband med en tillståndsansökan bör du lämna ett separat ersättningsyrkande till regionförvaltningsverket. Vi rekommenderar att man först tar reda på om det är möjligt att komma överens om ersättningen med verksamhetsutövaren eller den som ansvarar för projektet.

Utöver de grundläggande uppgifterna bör du i ersättningsyrkandet ange

 • på vilken grund du är part i ärendet (t.ex. fastighetsuppgifterna)
 • vem som är målet för ditt yrkande (namn och kontaktuppgifter)
 • projekt eller verksamhet som yrkandet gäller (eventuella tillståndsuppgifter)
 • exakt vilken ersättning du yrkar på och vad det består av (tiden för skadan, vilket slag av skada)
 • motiveringar för ditt yrkande.

Observera att man i ersättningsärenden enligt vattenlagen kan besluta om att någon åtgärd ska vidtas istället för ersättning i pengar.

För vem och på vilka villkor

Rätten till ersättning enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen uppstår i regel genom att man äger ett mark- eller vattenområde. I vissa fall kan ersättning emellertid beslutas också utgående från allmän användning av vattendraget. För att få ersättning förutsätts emellertid alltid att man är part i ärendet och talan kan föras enbart av den som lider olägenhet.

I vattenlagens och miljöskyddslagens 13 kapitel finns bestämmelser om ersättningarna. I bestämmelserna finns typerna av skada, förluster av förmån som ska ersättas och annan lagstiftning som tillämpas på ersättningarna (lagen om ersättning för miljöskador, skadeståndslagen, lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter).

Ersättningar med stöd av vattenlagen har beslutats för exempelvis stiftande av nyttjanderätt, skada för fiskerinäringen, försämring av rekreationsmöjligheterna eller skada till följd av vattendränkning. I samband med behandlingen av miljötillståndsärenden som gäller förstöring av vattendrag har det speciellt handlat om konsekvenserna för fiskbeståndet och fisket samt möjligheterna till rekreationsanvändning eller vattenförsörjning. I första hand strävar man dock efter att förebygga förluster av förmån och skador med hjälp av tillståndsvillkor och därför blir det allt mer sällsynt att man beslutar om ersättningar.

Ingen avgift tas ut för behandlingen av ett ärende som har inletts på initiativ av en part som lider olägenhet. För behandling av ett ärende som har inletts på yrkande av någon annan får avgift tas ut om det ska anses uppenbart att ärendet har väckts utan grund. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020