suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ersättning för säl- och skarvskador

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralerna beviljar på basis av ansökan ersättningar för säl- och skarvskador för fiskfångstens del 2016.

Ersättningen baserar sig på ett kalkylmässigt system:

  • Grunden för uträkningen är värdet av fiskarens årliga fångst från kustfisket.
  • Fångstens kalkylmässiga värde bestäms enligt de regionala producentprisen för fisk som Naturresursinstitutet statistikfört.
  • Ersättningsnivån är 15 % av fångstens värde.
  • Ersättningen är högst 7 000 euro.

Ansökningstiden för ersättning för fångstskador upphör 1.10.2018. Den beviljade ersättningen betalas ut i en rat utan en särskild utbetalningsansökan (som engångsersättning).

Gör så här

I första hand ska du göra stödansökan via landsbruksstödens e-tjänst (HYRRÄ).

Om detta inte är möjligt, fyll i utskrivbara blanketten (EMFF ansökningsblankett) och utvärderingsblanketten, (Hållbart fiske - Ersättning för säl- och skarvskador) och skicka in dem tillsammans med andra erforderliga dokument och utredningar till registratorskontoret vid Egentliga Finlands NTM-central som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett. Ansökan kan också skickas in per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

Ersättning kan ansökas av

  • en fysisk person med rättshandlingsförmåga, vars vanliga vistelseort är inom det operativa programmets tillämpningsområde.
  • en juridisk person, vars verksamhetsställe är inom det operativa programmets tillämpningsområde.

Ersättning kan beviljas för en kommersiell fiskare vars genomsnittliga omsättning från självfångade fångster eller deras förädlingsprodukter är över 10 000 € för räkenskapsperioderna 2014–2016. Ersättningsmottagare som inte uppfyller detta omsättningskrav ska framvisa en genomförbar utvecklingsplan för hur han eller hon kan uppfylla kravet inom tre år från att ersättningen betalats.

Ersättningsmottagaren ska vara registrerad som kommersiell fiskare samt tillståndsinnehavare av fiskefartyget registrerat för havsbruk, som han eller hon äger eller hyr.

Den meddelade fångsten räknas alltid för det registrerade fiskefartygets tillståndsinnehavares räkning.

Grunden för ersättningen är det kalkylmässiga värdet av fiskarens fångst från kustfisket 2017. Ersättningen är 15 % av det kalkylmässiga värdet, dock högst 7 000 €. Om det slutliga ersättningsbeloppet ligger under 1 000 euro beviljas inget stöd. Fångstens kalkylmässiga värde bestäms utifrån de regionala producentprisen för fisk som Naturresursinstitutet statistikför och enligt fångsten som ersättningsmottagaren meddelat till myndigheterna inom utsatt tid. Fångst med trål eller not räknas inte med i fångstens kalkylmässiga värde.

Ersättningsmottagaren kan få ersättning endast en gång per år, och ersättning kan inte fås skilt som t.ex. privat näringsidkare och delägare i en sammanslutning (Ab, öppet bolag, Kb).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Egentliga Finland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 3.7.2020