suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Erkännande av yrkeskvalifikationer för förstavårdare (examen från en EU-/EES-stat)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förstavårdare hör inte till de legitimerade yrkena eller yrkena med skyddad yrkesbeteckning i Finland, och Valvira inför inte förstavårdare i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Valvira beslutar om behörighet att arbeta som förstavårdare på basis av bevis på formella kvalifikationer och beviljar på ansökan erkännande av yrkeskvalifikationer som förstavårdare t ...

Gör så här

Ansökan kan formuleras fritt. Ansökan skrivs på finska, svenska eller engelska, och den ska dateras och undertecknas.

Fyll i och lämna in ansökan per post och bifoga följande dokument:

- Kopia av intyg över en allmän språkexamen eller ett intyg över språkexamina för statsförvaltningen, om du inte har avlagt din yrkesutbildning eller dina allmänbildande studier på finska eller svenska. En sådan kopia behövs om du ansöker om registrering i centralregister över den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården. Om du inte har ett intyg över nödvändig språkkunskap att bifoga ansökan om rätt att utöva yrke, kan Valvira endast erkännda din yrkeskvalifikation.

- Kopia av giltigt pass eller annan myndighetshandling som kan verifiera ditt medborgarskap*.

- Om ditt nuvarande namn avviker från det namn som används i de bifogade dokumenten, en kopia av en handling som verifierar namnändringen*.

- Kopia av ursprungligt examensintyg*.

- Kopia av examensintygets bilagor: diploma supplement / transcript of records*.

- Ett dokument som utfärdats av en utländsk behörig myndighet och so ger rätt att börja utöva yrket i staten i fråga. Av intyget ska framgå att rätten att utöva yrket inte är begränsad eller upphävd. Intyget får inte vara äldre än tre månader. Om rätten att utöva yrket har beviljats i flera olika länder, ska ett intyg från alla dessa länder lämnas in. Intyget kan lämnas in antingen i original eller som en kopia. ELLER om du har utövat yrket i ett sådant land där man inte registrerar utövare av yrket i fråga, ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i landet i fråga över att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller en annan tillförlitlig utredning i saken. Intyget kan lämnas in antingen i original eller som en kopia.

- Intyg över yrkeserfarenhet*.

- Översättningar av ovan nämnda dokument som gjorts av en i Finland eller en EU-/EES-stat auktoriserad translator. Dokumenten ska vara översatta till antingen finska, svenska eller engelska. Översättningarna kan lämnas in i original eller som kopior.

Vid behov kan Valvira begära ytterligare upplysningar i ärendet samt kontrollera riktigheten av din examen. Mer information om kontroll av riktigheten av examina finns på Valviras webbplats.

  • Kopian ska vara officiellt bestyrkt i Finland eller en annan EU-/EES-stat.

Mer information: terhikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att din yrkeskvalifikationer ska erkännas ska du ha genomgått nödvändig utbildning för förstavårdaryrket i en annan EU- eller EES-stat än Finland. Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.


Tidsfrist

Ansök om erkännande av yrkeskvalifikationer i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland. Du får inte arbeta i Finland utan erkännande av yrkeskvalifikationer som beviljas av Valvira.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Europarlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Servicen tillhandahålls av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 21.4.2023