suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Enskild vägförrättning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Med enskild väg avses en väg vars byggande och underhåll ligger på vägdelägarnas, det vill säga väglagets ansvar. Vid en enskild vägförrättning är det möjligt att inrätta en vägrätt för mark som ägs av en annan, lägga ner eller flytta en enskild väg, utreda väganvändningsrätterna, inrätta ett väglag eller fastställa vägenheter. En vägrätt som inrättats vid en enskild vägförrättning är permanent och den antecknas i fastighetsdatasystemet.

Gör så här

Du behöver en enskild vägförrättning om du vill inrätta nya eller behandla existerande vägrätter. Vid förrättningen fattas beslut om bland annat inrättande, flyttning eller nedläggning av vägrätter, fördelning av kostnaderna för byggande och underhåll av vägen mellan vägdelägarna, fastställande av ersättningar, inrättande eller behandling av nyttjanderätter för lagring av virke, bilplatser, båtplatser eller en brygga eller för grundande av ett väglag.

Ansök om enskild vägförrättning hos Lantmäteriverket. Fastighetsbeteckningen för den fastighet som är föremål för förrättning, den kommun där den är belägen och namnet ska alltid meddelas. Om ansökan gäller ett gemensamt område eller en väg, meddela områdets namn eller en annan identifikationsuppgift. Vid en enskild vägförrättning finns det skäl att anteckna vägens namn i ansökan.

För vem och på vilka villkor

En vägrätt är bunden till fastigheten och en ändring av fastighetsägare påverkar inte vägrätten. En rätt att förflytta sig via en annans fastighet vilken grundar sig på ett ömsesidigt avtal mellan fastighetsägarna binder i allmänhet enbart de personer som ingått avtalet. Du behöver en enskild vägförrättning om du vill inrätta nya eller behandla existerande vägrätter.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.2.2020