suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Elevvården inom den grundläggande utbildningen

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I frågor som berör elevens välbefinnande och lärande kan eleverna och vårdnadshavarna gärna ta kontakt med skolans lärare och anställda inom elevvården (skolkurator, -psykolog och -hälsovårdare). Det kan till exempel gälla skolgången, inlärningssvårigheter, elevens kamratrelationer, mobbning, familjens ändrade situation och kriser. Man får och kan be om råd och hjälp, det lönar sig inte att ensam ...

Gör så här

Kontakta elevvårdens kuratorer och psykologer per telefon eller skicka e-post eller wilma-meddelande.

Kuratorer och psykologer arbetar i sina ansvarsskolor. Genom att klicka på kuratorns eller psykologens namn öppnas uppgifter om personens ansvarsskola.

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Eleverna har också lagstadgad rätt till individuell elevvård. Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven, samt samarbete mellan olika myndigheter i frågor som gäller en enskild elev. Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren har dock inte rätt att förbjuda sitt barn att anlita elevvårdens tjänster. Ärenden som behandlas inom det individuella elevvårdsarbetet är konfidentiella och bestämmelser om överlämnande av uppgifter och sekretess ska följas i elevvårdsarbetet.

En elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevvårdens psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att eleven har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag. En yrkesutbildad person inom elevvården bedömer hur brådskande ärendet är. En elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal också när elevens vårdnadshavare har tagit kontakt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 26.10.2022