suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Elevvården inom den grundläggande utbildningen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sibbo kommun
Område: Sibbo
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med elevvård avses omsorg om elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa samt sociala välbefinnande. Elevvården åligger alla som arbetar i skolan och den genomförs i gott samarbete med hemmen. Elevvården ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Till den gemensamma elevvården hör att utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och för alla elever. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och trivsam.

Eleverna har också lagstadgad rätt till individuell elevvård. Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven, samt samarbete mellan olika myndigheter i frågor som gäller en enskild elev. Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren har dock inte rätt att förbjuda sitt barn att anlita elevvårdens tjänster. Ärenden som behandlas inom det individuella elevvårdsarbetet är konfidentiella och bestämmelser om överlämnande av uppgifter och sekretess ska följas i elevvårdsarbetet.

En elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevvårdens psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att eleven har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag. En yrkesutbildad person inom elevvården bedömer hur brådskande ärendet är. En elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal också när elevens vårdnadshavare har tagit kontakt.

I frågor som berör elevens välbefinnande kan eleverna och vårdnadshavarna gärna ta kontakt med de anställda inom elevvården. Det kan till exempel gälla inlärningssvårigheter, elevens kamratrelationer, mobbning, familjens ändrade situation och kriser. Man får och kan be om råd och hjälp, det lönar sig inte att ensam grubbla över saken.

Styrgruppen för elevvården i Sibbo ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av kommunens elevvård. Både utbildningstjänster och social- och hälsovårdstjänster är representerade i gruppen.


Gör så här

I frågor som berör elevens välbefinnande kan eleverna och vårdnadshavarna gärna ta kontakt med de anställda inom elevvården. Det kan till exempel gälla inlärningssvårigheter, elevens kamratrelationer, mobbning, familjens ändrade situation och kriser. Man får och kan be om råd och hjälp, det lönar sig inte att ensam grubbla över saken.


För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.


Servicen tillhandahålls av: 
Sibbo kommun