suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Elevhälsa

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta saa opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Opiskeluhuollon Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Inom elevhälsa arbetar man för att främja elevens lärande, trygga elevens psykiska, fysiska och sociala välmående och verksamhet och stödja dessa.

Elevhälsotjänsterna är avsedda för förskolebarn, för elever inom den grundläggande utbildningen samt för gymnasieelever och studerande inom yrkesutbildningen i Borgå.

Elevhälsan är i första hand förebyggande verksamhet som ska stödja elevgemenskapen. I den är skolans hela personal engagerad.

Dessutom har eleverna också rätt att få individuell elevvård, såsom

kurators- och psykologtjänster

skol- och studerandehälsovård

stöd från en multiprofessionell grupp som är sammansatt i samarbete med studeranden och/eller förmyndaren.

Kuratorn i skolan är expert på sociala frågor. Till kuratorn kan man vända sig när man bekymrar sig över en elevs välmående till exempel till följd av omställningar i elevens liv. Kuratorn bedömer elevens behov av stöd och ordnar sådant stöd och handledning som lindrar svårigheterna och får eleven att må bättre. Kuratorn diskuterar med eleven och hjälper vid behov eleven och hans eller hennes närmaste att få extra stöd.

Psykologen i skolan är insatt i psykologiska frågor. Psykologen stödjer elevens inlärning och välmående, sociala och psykiska färdigheter i samarbete med elevens nätverk av närstående. Psykologen diskuterar med eleven och genomför psykologisk utvärdering och undersökningar och hjälper vid behov eleven att komma till vidare undersökningar och rehabilitering.

Skolhälsovårdens tjänster består av hälsovårdarens och läkarens tjänster vid barnrådgivningen och skol- och studerandehälsovården. Hälsovårdaren är expert på vårdarbete och ansvarar för hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna i samarbete med läkaren.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elevhälsans kuratorer ger stöd och handledning i studierna och skolgången vid förskole- och grundskoleundervisning samt läroanstalter på andra stadiet. De erbjuder stöd i ärenden som berör till exempel familjesituationen, växelverkan och relationer till andra människor. Kuratorstjänster tillhandahålls vid alla läroanstalter.

En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande eller en vårdnadshavare har begärt detta. I brådskande situationer ska möjlighet ges samma eller nästa arbetsdag. Elevhälsans kurator är med och utvecklar välbefinnandet inom hela läroanstalten. Kuratorn hänvisar vid behov en studerande även till andra elevhälsotjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 16.10.2020