suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Djurtransporttillstånd

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Du behöver ett djurtransporttillstånd beviljat av regionförvaltningsverket om du ämnar börja ordna eller köra kommersiell transport av djur. Tillståndet gäller djurtransporternas djurskyddsmässiga krav.

Kommersiell transport av djur är

 • en del av kommersiell verksamhet eller affärsverksamhet
 • de gäller eller deras mål är antingen en direkt eller en indirekt ekonomisk vinning.

Transporten kan vara kommersiell även om transportens ekonomiska vinning eller den vinning transporten strävar efter riktas till någon annan än djurtransportören, till exempel den som äger djuren men som inte själv transporterar dem.

Tillstånd beviljas för korta, högst åtta (8) timmar långa transporter, eller långa transporter som även tillåter transport av djur i längre än åtta timmar.

Utöver djurtransporttillståndet behöver du

 • intyg om godkännande för de fordon som används för djurtransporter längre än 8 h. Du kan ansöka om intyg om godkännande hos regionförvaltningsverket samtidigt som du ansöker om djurtransporttillstånd.
 • gällande kompetensbevis för djurtransporternas förare (hästdjur, nötkreatur, får, getter och svin samt fjäderfä) eller bevis på deltagande i utbildning för andra djurarter.

Om du har ett giltigt tillstånd och det kommer väsentliga ändringar i verksamheten (t.ex. en ändring i fordonen eller i tillståndsinnehavarens kontaktuppgifter) ska du anmäla detta till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet inom 15 arbetsdagar från ändringarna.

Ett undantag till ovan är att du i följande situationer inte behöver ett djurtransporttillstånd:

 • om du transporterar djur över ett avstånd på högst 65 kilometer räknat från avsändningsorten till bestämmelseorten eller
 • om du är djuruppfödare och transporterar djuren med egna transportmedel för transhumans. Transhumansen ska bero på de geografiska förhållandena, till exempel att lamm förs ut till öar för bete sommartid eller transport av renar mellan olika betesmarker.
 • om du transporterar ett djur enligt veterinärens anvisningar direkt till veterinärmottagningen, en behandlingsplats eller klinik eller bort från någon av dessa.

Gör så här

 • Sätt dig in i de krav som gäller djurtransport.
 • Utred vid behov med hjälp av Eviras webbplats eller hos regionförvaltningsverk om de transporter du tar hand om är kommersiella.
 • Se till att dina transportmetoder och redskap samt din personal uppfyller kraven i lagstiftningen.
 • Skicka in den ifyllda ansökan per post eller e-post till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område din hemort ligger, Kom ihåg att fylla i alla fält i ansökan och se till att få med alla bilagor då du sänder in din ansökan. De bilagor som behövs är:
 1. En kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna om den sökande är ett bolag, en annan sammanslutning eller en stiftelse samt ett registerutdrag.
 2. En utredning över förarna så noggrant ifylld som möjligt (en blankett).
 3. Utredningar över de transportfordon som används för transporterna, en egen blankett för varje fordon så noggrant ifyllda som möjligt (blanketter för fordon som används för transporter över och under 8 timmar).
 4. Om de fordon du använder för de långa transporterna redan tidigare har godkänts ska du bifoga kopior på deras intyg om godkännande.
 5. En beredskapsplan för nödsituationer om du ansöker om tillstånd för långa transporter.
 • Om regionförvaltningsverket begär tilläggsinformation sker tillståndshandläggningen snabbare om du skickar in informationen utan dröjsmål.
 • Vänta på att regionförvaltningsverket kontaktar dig för att komma överens om eventuell inspektion av fordonen. Ta med all den utrustning som används under transporterna till inspektionen. Se även till att alla maskiner och all utrustning fungerar.
 • Vänta på att regionförvaltningsverket beviljar dig ett djurtransporttillstånd. Om även fordonens intyg om godkännande och djurförarnas kompetensintyg är i skick kan du börja transportera djur.
 • Se till att du uppfyller eventuella tillståndsvillkor inom utsatt tid eller hela tiden.

För vem och på vilka villkor

Du beviljas tillstånd om:

 • Ditt djurtransportfordon och transportutrustningen uppfyller kraven i lagstiftningen. De fordon som används för långa transporter ska dessutom uppfylla specialkrav och de kan då beviljas ett intyg om godkännande, ifall de sedan tidigare saknar ett sådant.
 • Dina verksamhetsmetoder uppfyller kraven i lagstiftningen.
 • Din personal ska ha gällande kompetensbevis för djurtransporternas förare (hästdjur, nötkreatur, får, getter och svin samt fjäderfä) eller bevis på deltagande i utbildning för andra djurarter.
 • Du eller din representant har inte gjort er skyldiga till brott mot djurskyddslagstiftningen under de tre år som föregår ansökningsdatumet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Du kan inleda den kommersiella transporten av djur först efter att du fått djurtransporttillståndet.

Handläggningstid

Beror på situationen, vanligtvis 1-6 månader.

Giltighetstid

Fem år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020