suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Djurskydd

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Område: Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Sibbo
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Syftet med djurskyddsarbetet är att säkerställa att djur behandlas väl och att övervaka att djurhållningen sker enligt lagen.

Behöriga myndigheter i djurskyddsärenden är tillsynsveterinären, stadsveterinären och polisen, som alla har laglig rätt att genomföra en djurskyddsinspektion.

Kontaktuppgifter till djurskyddsmyndigheterna i östra Nyland:

Tillsynsveterinär 0400 692 931 eller valvontaelainlaakari@porvoo.fi

Polisinrättningen i Östra Nyland, växel 0295 430 291, i akuta fall 112.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).


Gör så här

I östra Nyland genomförs djurskyddsinspektionerna i huvudsak av tillsynsveterinären, men under jourer kan också praktikveterinären eller polisen ta hand om brådskande fall.

Om du misstänker att ett djur inte sköts enligt djurskyddslagens bestämmelser kan du lämna en djurskyddsanmälan till tillsynsveterinären.

Anmälan kan göras per telefon eller e-post. Anonyma anmälningar noteras inte. Uppgifter om anmälaren ges inte vidare.

På basis av djurskyddsanmälan företas en djurskyddsinspektion på djurhållningsplatsen så snabbt som möjligt. Om djurets liv är i fara eller om det finns misstanke om exceptionellt allvarliga brister i djurhållningen görs inspektionen redan samma dag.

Om man vid inspektionen upptäcker brister eller lagstridigheter får djurhållaren en skriftlig uppmaning att rätta till bristerna. Oftast gäller uppmaningen djurens förvaringsplats eller skötsel och behandling av djuret. Uppmaningen uppföljs genom efterbesök.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till den kommunala veterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen. Djur ska på bästa möjliga sätt skyddas mot lidande, smärta och plåga samtidigt som välbefinnande och god behandling ska främjas. Djurskyddslagen föreskriver bland annat om djurens förvaringsutrymmen, foder, vård, behandling och förädling.

Kommunen samt statliga myndigheter som polisen deltar i övervakningen av djurskyddslagen.

I brådskande ärenden kan du kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112.