suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Haapavesi stand

Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiförsäljning för tobaksprodukter och nikotinvätskor

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor kräver att man ansöker om tillstånd av myndigheten som sköter dessa ärenden i kommunen där försäljningsplatsen finns. Detaljhandelstillståndet är knutet till försäljningsplatsen.

Detaljhandel av tobaksprodukter och nikotinvätskor ska anmälas till den myndighet som sköter dessa ärenden i kommunen där försäljningsplatsen finns.

I tobakslagen föreskrivs åtgärder för att förebygga att tobaksprodukter börjar användas, främja att användningen av dem upphör och skydda befolkningen mot exponering för tobaksrök.

Kommunen övervakar inom sitt område att tobakslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Kommunens uppgifter omfattar bland annat behandling av detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikot ...

Gör så här

Ansök om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor eller anmäl partiförsäljning till den mydighet som ansvarar för dessa ärenden i den kommun som försäljningsplatsen finns. Om försäljningen sker i ett trafikmedel ska du rikta ansökan till den myndighet som ansvarar för ärenden i din hemkommun.

Ange i ansökan eller meddelandet

 • ditt namn eller ditt företags namn, finländska kontaktuppgifter, din personbeteckning eller ditt FO-nummer samt adressen där produkterna säljs
 • en utredning om vilka produkters försäljning ansökningen eller meddelandet gäller
 • uppgifter om den obligatoriska planen för egenkontroll
 • en utredning om antalet försäljningspunkter och var de ligger i försäljningsplatsen
 • en utredning om hur tobaksprodukterna, tobakssurrogaten, röktillbehören, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor tänker placeras på försäljningspunkten.
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för att detaljhandelstillstånd beviljas är att

 • den sökande är myndig
 • den sökande uppvisar en plan för egenkontroll som uppfyller bestämmelserna
 • den sökande har inte under de senaste två åren permanent blivit av med ett tillstånd enligt tobakslagen
 • försäljningsplatsen som tillståndet gäller ligger inte på en plats som används av barn och unga, till exempel i en skola.

Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor beviljas inte för verksamhet som uppenbart strider mot tobakslagen eller om försäljningsplatsen inte kan övervakas av myndigheten.

Detaljförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor förutsätter att en anmälan om partiförsäljning görs till den lokala myndighet som övervakar tobakslagen.

Den som säljer produkter som omfattas av tobakslagen måste ha fyllt 18 år. En person yngre än detta får dock sälja produkter om det sker under övervakning av en person som fyllt 18 år. Den övervakande personen som fyllt 18 år ska ha en ständig uppsyn över den minderåriga försäljaren.

Det är förbjudet att sälja tobaksprodukter, nikotinvätskor, tobakssurrogat, röktillbehör och elektroniska cigaretter till personer under 18 år. En näringsidkare som säljer produkter som omfattas av tobakslagen ska ha en plan för egenkontroll för att övervaka försäljningens åldersgränser.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan om detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor ska anhängiggöras i tillräckligt god tid innan ett ny försäljningsställe öppnas. Försäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan inte inledas innan kommunen har beviljat detaljhandelstillstånd. Partiförsäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan däremot inledas genast efter att anmälan har gjorts.

Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas i regel inom en månad. Om ansökan är bristfällig begärs kompletteringar och behandlingen förlängs.

Giltighetstid

Detaljhandelstillstånden för tobaksprodukter och nikotinvätskor kan beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Tillståndet beviljas för viss tid om verksamhetens karaktär så förutsätter. Partiförsäljningsanmälan gäller tills vidare eller tills näringsidkaren meddelar kommunen om att verksamheten har upphört.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Haapavesi stand

Ansvarig för tjänsten

Haapavesi stand
Ansvarig för texten: Haapavesi stand
Uppdaterad: 23.10.2023