suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Detaljhandel med alkoholdrycker med mer än 2,8 % alkohol kräver tillstånd. Innan detaljhandel inleds ska detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker sökas och beviljas. Detaljhandelstillstånd kan också beviljas tillverkningsställen för gårdsvin (max 13 %) och hantverksöl (max 12 %). Detaljhandelstillståndet gäller för ett specifikt försäljningsställe och en specifik näringsidkare. Tillståndet beviljas tillsvidare eller för viss tid.

Regionförvaltningsverket beviljar tillståndet till en fysisk person eller en juridisk person. För att tillstånd ska beviljas måste de krav i alkohollagen som gäller sökanden och verksamheten vara uppfyllda.

Ett aktiebolag, ett andelslag eller en förening som håller på att bildas kan inte beviljas detaljhandelstillstånd eftersom de har rättsförmåga först efter att de har registrerats. Om tillståndet i ett sådant här fall har beviljats i en privatpersons namn måste tillståndsärendet efter registreringen behandlas av regionförvaltningsverket om affärsverksamheten idkas på en sammanslutnings vägar. Ett bildat öppet bolag eller kommanditbolag kan ansöka om tillstånd i eget namn efter att grundanmälan har lämnats till registermyndigheten.

Om det sker ändringar i ägarförhållandena eller på affärsstället är tillståndshavaren skyldig att underrätta regionförvaltningsverket om detta.

Gör så här

Om du ansöker om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker måste du ha ett giltigt FO-nummer och vara registrerad i skatteförvaltningens register.

Fyll i följande blanketter:

• detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

• beskrivning av livsmedelssortimentet i detaljhandeln (gäller enbart livsmedelsaffärer)

• plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker.

Bifoga de dokument som behövs för tillståndsansökan. En förteckning över vilka bilagor som krävs finns i ansökningsblanketten.

Förutsättningarna för att beviljas tillstånd kan bedömas i enlighet med de faktiska förhållandena, om det av ansökan eller förhållandena annars tydligt framgår att den sökandes verksamhet leds eller dess förvaltning sköts av någon annan än den tidigare nämnda personen och att arrangemangen i anslutning till förfarandet har framställts i strid med de faktiska förhållandena i syfte att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd kan beviljas en fysisk person om

 1. personen är myndig, hans eller hennes handlingsbehörighet har inte begränsats med stöd av lagen om förmyndarverksamhet och personen har inte förordnats en intressebevakare,
 2. personen inte har försatts i konkurs och i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och se till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls,
 3. personen är känd som tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften.

Tillstånd kan beviljas en juridisk person om

 1. personen inte har försatts i konkurs och i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och se till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls,
 2. de som hör till förvaltningsorganen, verkställande direktören samt i ett öppet bolag bolagsmännen och i ett kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen uppfyller förutsättningarna som nämns ovan.

Förutsättningarna för att beviljas tillstånd uppfylls inte på det sätt som avses ovan om sökandens eller personens tidigare verksamhet som helhet betraktad visar att sökanden eller personen är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen.

Som tidigare verksamhet betraktas att sökanden eller personen

 1. i betydande grad eller upprepade gånger har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter eller att personen har utövat bestämmande inflytande över en juridisk person som på motsvarande sätt har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter,
 2. på grund av utmätning eller någon annan utredning annat än tillfälligt är oförmögen att svara för sina skulder,
 3. under de senaste fem åren har dömts till straff för ett sådant uppsåtligt brott i anslutning till utövande av näringsverksamhet som kan leda till fängelse,
 4. under de fem senaste åren har fått ett tillstånd som avses i alkohollagen permanent återkallat eller personen har utövat bestämmande inflytande över en juridisk person vars tillstånd enligt alkohollagen permanent har återkallats under samma tid,
 5. kan anses missbruka berusningsmedel eftersom personen har begått brott eller förseelser i berusat tillstånd eller gripits till följd av berusning på det sätt som avses i polislagen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tillståndet är avgiftsbelagt. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Ansök om tillstånd i god tid innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Det lönar sig att reservera cirka 1–2 månader för handläggningen av ansökan.

Giltighetstid

Detaljhandelstillståndet för alkoholdrycker beviljas tillsvidare eller för en viss tid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen

Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020