suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Dagverksamhet för gravt handikappade

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Dagverksamheten är en målinriktad verksamhet som ordnas på vardagar utanför hemmet och som stödjer klientens förmåga att klara sig självständigt och främjar delaktigheten och den sociala växelverkan.

Servicen är avsedd för arbetsoförmögna personer med gravt handikapp som bor ensamma, i en serviceboendegrupp eller i ett servicehus och som behöver en meningsfulla och målinriktade aktiviteter i sällskap av andra.

Målet är att främja gravt handikappade personers möjligheter att bo i ett eget hem, psykiska, fysiska och sociala välbefinnande och sociala växelverkan samt vid behov även att stödja den närmaste kretsen.

Till dagverksamheten hör normal dygnsrytm, att lära sig färdigheter för vardagslivet, ta hand om sig själv, mentalt stöd och interaktion, ledd verksamhet, klubbverksamhet, utflykter och evenemang samt matservice.

Du kan anhålla om servicen med en blankett hos en socialarbetare inom handikappservicen inom det sociala arbetet för handikappade i det egna bostadsområdet. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Servicen produceras av handikapporganisationer och andra privata serviceproducenter.

Inom dagverksamheten betalar klienten sina måltidskostnader och självrisken för transporterna. I övrigt är tjänsten avgiftsfri för klienterna.

Avgifterna:

frukost 2,60 e

lunch 5,15 e

kaffe eller te med dopp 2,60 e

enkelresa 2,25 e

Klienten utarbetar tillsammans med serviceproducenten och en socialarbetare för handikappade en plan där man kommer överens om antalet besöksdagar och målet med verksamheten.

För vem och på vilka villkor

Dagverksamhet i enlighet med handikappservicelagen ordnas förungdomar och personer i arbetsför ålder under 65 år som har ett gravt handikapp.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För handikappade personer, åldringar och andra som utnyttjar socialvårdens tjänster ordnas dagverksamhet som stöder självständighet, främjar relationer och erbjuder något trevligt att göra. I dagverksamheten kan man till exempel spela spel, lyssna på musik, dansa eller motionera, röra sig ute och delta i handledda diskussioner eller diskutera fritt.

Om mer gravt handikappade personer saknar förutsättningar för att delta i arbetsverksamhet har de rätt att delta i dagverksamhet fem dagar i veckan. Personer i arbetsför ålder som deltar i dagverksamhet har också möjlighet att prova på att delta i arbetsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.6.2020