suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Beviljande av symtomfri hälsokategori med tanke på maedi-visna och CAE för får och getter

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket kan på ansökan bevilja får och getter en symtomfri hälsokategori med tanke på maedi-visna och CAE.

Om du håller får eller getter kan du ansluta din djurhållningsplats till frivillig hälsoövervakning med tanke på maedi-visna och CAE genom skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket i ditt område. Syftet med hälsoövervakningen är att följa upp förekomsten av sjukdomarna hos får och getter samt förhindra spridningen av dessa virussjukdomar till exempel i samband med förflyttning av djur. Då du ansluter dig till hälsoövervakningen förbinder du dig att se till att iaktta villkoren för hälsokontrollen.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om hälsokategorin (1–3) för din djurhållningsplats eller dina djurhållningsplatser på grundval av utförda undersökningar och kontrollprogrammet. När det gäller en ny djurhållningsplats bygger beslutet även på hälsokategorin för djurens ursprungliga djurhållningsplats. Vanligtvis beviljas din djurhållningsplats efter det första kontrollbesöket och de första undersökningsresultaten hälsokategori 2.

Hälsokategorin beskriver sannolikheten för att den övervakade smittsamma djursjukdomen inte förekommer på din djurhållningsplats. Djurhållningsplatser som fastställts vara fria från sjukdomen beviljas hälsokategori 1.

De flesta maedi-visna- och CAE-smittorna är symtomfria. Sjukdomens symtom utvecklas långsamt och framkommer först vid 4–5 års ålder. Djurets allmänna kondition försvagas och andningen blir svårare i synnerhet vid ansträngning. I avancerade fall förekommer det hosta, näsflöde och djuret andas med halsen utsträckt. Sjukdomen har även en nervform, där det första symtomet är snubblingar och balansrubbningar i bakbenen samt slutligen paralys i bakbenen och död. Efter att djuret en gång insjuknat förblir djuret en smittbärare och sprider sjukdomen i flocken under hela sin livslängd.

Gör så här

 1. Läs mer om sjukdomarna maedi-visna och CAE och kraven för deras hälsoövervakningsprogram (bifogad anvisning för frivillig hälsoövervakning med tanke på maedi-visna CAE).
 2. Fyll i blanketten för anslutning till hälsoövervakningsprogrammet så komplett som möjligt och skicka den till registratorskontoret för det regionförvaltningsverk (RFV), i vars verksamhetsområde den huvudsakliga djurhållningsplatsen ligger.
 3. Hälsoövervakningen görs vid varje djurhållningsplats. Den huvudsakliga djurhållningsplatsen för får och getter med vinterbonad ska anmälas till hälsoövervakningen. Endast betesmarker som endast används på sommaren behöver inte anmälas. Djurhållningsplatser under samma gårdsnummer hör i regel till samma hälsokategori. Du kan dock om du vill hålla flockar separat på olika djurhållningsplatser, varvid de kan ha olika hälsokategorier. Även i detta fall ska de olika djurhållningsplatserna anmälas separat till hälsoövervakningen.
 4. Se till att du hela tiden iakttar villkoren för hälsokontrollen.

För vem och på vilka villkor

Då du ansluter dig till programmet förbinder du dig att iaktta villkoren för programmet.

Se till att du

 1. begär att kommunalveterinären kommer på ett kontrollbesök under den period, då det ska tas prover enligt hälsoövervakningen (i början 12 € med 18 mån. mellanrum, senare 32 € med 38 mån. mellanrum). Under kontrollbesöken vidtar kommunalveterinären följande åtgärder:
 • tar blodprover av minst 12 år gamla får och getter
 • kontrollerar djuren med tanke på symtom som tyder på maedi-visna och CAE
 • kontrollerar att djurens märkning och registeruppgifter är uppdaterade
 • kontrollerar alla de djurhållningsplatser där det finns djur under kontrolltidpunkten, även om betesmarker inte behöver uppges för hälsoövervakningen.

Du kan försnabba och underlätta provtagningen genom att ordna faciliteterna så att djuren kan hanteras på ett smidigt sätt och så att det finns tillräckligt med utrymme, ljus och hjälp till hands. Sök fram registren över djurhållningsplatser och djur för att underlätta bokföringen av provtagningarna.

 1. skaffar nya djur samt embryon och könsceller av får och getter endast från djurhållningsplatser i hälsokategori 1. När det gäller importerade får och getter samt deras könsceller och embryon, se till att kontrollprogrammet och djurens hälsokategorier i ursprungslandet motsvarar hälsokategori 1 enligt hälsoövervakningen i Finland.

 1. inte på betesmarker, djurutställningar eller andra motsvarande ställen låter får och getter komma i kontakt med andra får och getter än sådana som beviljats hälsokategori 1.

 1. för bok över hälsokontroller, provtagningar och förvarar beslutet om djurhållningsplatsens hälsokategori och undersökningsresultaten.

 1. Har gällande djurmärkningar och register samt att de överensstämmer med lagstiftningen.

 1. förvarar dokument som gäller skaffningen av djur, könsceller och embryon samt andra dokument som gäller hälsoövervakningen på ett tillgängligt sätt, så att de vid behov kan granskas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För beslut om hälsokategori tas ut en avgift. Dessutom ansvarar du för andra kostnader som iakttagandet av hälsoövervakningen orsakar, såsom kostnader för kommunalveterinärens kontrollbesök, provtagning och undersökning av prover. Regionförvaltningsverket skickar dig en faktura för kommunalveterinärens besök utifrån kommunalveterinärens redovisning. Eviras laboratorium fakturerar för undersökningen av blodproverna enligt sin prislista.


Tidsfrist

Hälsokategorin (1–3) beviljas enligt hur villkoren för programmet tillgodoses. Efter den första kontrollen och provresultaten får du ett beslut av regionförvaltningsverket om din hälsokategori, varpå du kan börja utnyttja den.

Handläggningstid

Beror på situationen, vanligtvis upp till 2 månader.

Giltighetstid

Hälsokategorin (1–3) beviljas enligt hur villkoren för programmet tillgodoses. Du kan säga upp dig från programmet genom att skriftligen meddela det regionförvaltningsverk, till vilket du anmälde att du ansluter dig till programmet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet lagstiftning djursjukdomar D-register

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020