suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Beviljande av betalningsanstånd för böter och andra Rättregistercentralens fordran

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Rättsregistercentralen kan på begäran bevilja förlängning av betalningstid för erläggandet av fordran under verkställighet. Betalningsanstånd kan beviljas såväl för böter som övriga tillgodohavanden.

I ärenden som fortskridit till utsökning besluter utmätningsmannen om beviljande av betalningsanstånd.

Gör så här

En begäran kan framställas formfritt med en skriftlig ansökan sedan Rättsregistercentralen skickat en betalningsuppmaning.

Ur ansökan bör framgå

 • ärendet som ansökan beträffar
 • motiverade skäl till begäran om betalningsanstånd
 • utredning om betalningsförmåga samt förslag till betalningsplan
 • kontaktuppgifter och underskrift

Ur ansökan för betalningstid i förvandlingsstraffärendena bör framgå

 • ärendet som ansökan gäller
 • specificerade uppgifter om förvandlingsstraffärendet (referensnummer eller beslutsdag och tingsrätt)
 • orsakerna till begäran om betalningstid, inklusive motiveringar
 • en redogörelse för betalningsförmågan och ett förslag på betalningsplan
 • kontonummer för återbetalningen av möjliga delbetalningar
 • kontaktuppgifter och underskrift

Rättsregistercentralen kan vid behov be den betalningsskyldiga eller utmätningsmannen om ytterligare utredning.

För vem och på vilka villkor

Då den betalningsskyldiga på grund av sjukdom, arbetslöshet, fullgörande av sin värnplikt eller något motsvarande skäl icke strax (före förfallodagen) förmår erlägga fordran, kan honom/henne beviljas betalningsanstånd för hela penningbeloppet eller dess del på högst ett år. Av särskilt vägande skäl kan betalningsanstånd beviljas på även längre tid.

En betalningstid på högst ett år kan beviljas utan delbelopp. En betalningstid som överskrider ett år förutsätter att prestationerna sker enligt den betalningsplan som framgår ur beslutet om betalningsanstånd. Annars förfaller avtalet och ärendet övergår till utsökning. Man går ut på att jämka betalningstiden och beloppet av betalningsraterna i proportion till den betalningsskyldigas inkomster.

Betalningstid för skadestånd som två eller flere betalningsskyldiga gemensamt svarar för kan endast beviljas för hela beloppet, inte för en efter huvudtalet beräknad andel.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rättsregistercentralen

Ansvarig för tjänsten

Rättsregistercentralen
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021