suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Beslut över begränsandet av fiske och avvikelse från fångstmåtten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst
  • förbud eller begränsning som gäller fiske med ett visst fångstredskap eller en viss fiskemetod
  • förbud eller begränsning som gäller fiske under en viss tidpunkt
  • begränsning av antalet fångstredskap som får användas
  • förbud mot behållande av fångst som överstiger en viss mängd
  • förbud mot behållande av fångade fiskar av ett visst kön eller en viss storleksklass eller fångade fiskar som inte har märkts på det sätt som föreskrivs med stöd av 75 §
  • bestämma om fångstmått i ett särskilt område som avviker från de föreskrivna fångstmåtten för särskilda fiskarter eller fiskbestånd.

Därtill kan NTM-centralen begränsa fisket om det är nödvändigt för att hindra en fara för sjötrafiken

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten (Ansökan om begränsning av fiske) eller formulera fritt en ansökan (avvikelser från fångstmåtten) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen. Du kan också skicka in blanketten eller den fritt formulerade ansökan per post. Adresserna finns i blanketten.

För vem och på vilka villkor

Förbudet kan utfärdas för ett vattenområde där det förekommer en fiskart eller ett fiskbestånd vars livskraft eller avkastning är försvagad eller riskerar att försvagas, eller ett vattenområde som är viktigt för en fiskarts eller ett fiskbestånds förökning.

Förbuden eller begränsningarna kan vara olika för olika grupper av kommersiella fiskare.

Begränsningarna eller förbuden får inte begränsa möjligheten att utnyttja allmänna fiskerättigheter mer än vad som är nödvändigt för att uppnå begränsningens eller förbudets mål.

NTM-centralen kan för att beakta en extraordinär regional situation på ansökan av fiskerättsinnehavare eller fiskeriområdet eller på eget initiativ bestämma om sådana fångstmått i ett område som avviker från de föreskrivna fångstmåtten om fiskartens eller fiskbeståndets tillstånd inom området skiljer sig väsentligt från det som legat till grund för de föreskrivna fångstmåtten. NTM-centralen kan ändå inte avvika från de föreskrivna minimimåtten mer än 20 %.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslutet över begränsande av fiske eller avvikelse från fångstmåtten är avgiftsbelagt. Prisuppgifterna finns på webbsidan: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.


Tidsfrist

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid före tillståndet behövs.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 6–8 veckor. Begäran om utlåtande eller anslag hör ofta till besluten vilket tar sin tid.

Giltighetstid

Högst 10 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 3.7.2020