suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Beslut om tillämpning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enskilda fall

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vem som helst, såsom en medborgare, företag, organisation eller myndighet kan lämna ett initiativ om inledande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) tar beslut om MKB-förfarande ska tillämpas på sådana projekt som inte är upptagna i MKB-lagens projektlista, men som ändå kan orsaka betydande skadliga miljökonsekvenser. Vad gäller de kärnenergianläggningar som avses i kärnenergilagen tas beslutet av arbets- och näringsministeriet.

Beslutsprocessen ger möjlighet att framföra projektets sannolika skadliga konsekvenser för miljön, och med förfarandet säkerställs att MKB-förfarandet omfattar alla projekt som medför betydande skadliga miljökonsekvenser.

Beslutet ger möjlighet att bättre förutse och administrera tidtabellen för tillståndsförfarandet. Beslutet ger bättre förutsägbarhet för projektansvarigas planering efter tillståndsförfarandet, ifall ett klagomål skulle gälla något där MKB-förfarande krävs.

Gör så här

Kontakta NTM-centralen innan initiativet upprättas, för rådgivning om tolkningen av MKB-lagen och tillämpningen av MKB-förfarande. Upprätta initiativet skriftligt och beskriv då det projekt som läggs fram för bedömning, bl.a. Det geografiska läget med naturvärden och synen på de miljökonsekvenser som projektet som eventuellt har.

Sänd initiativet till registratorskontoret vid NTM-centralen som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett. Initiativet kan även skrivas ut och postas till NTM-centralens registratorskontor (kontaktinformation vid Serviceställen).

Då NTM-centralen fått tillräckliga uppgifter om projektet tas ett beslut inom 30 dagar. Ett positivt beslut är inte ett beslut om godkännande eller tillstånd för projektet, utan ett beslut om att MKB-förfarande ska tillämpas vid projektets konsekvensbedömning. Alla beslut publiceras i webbtjänsten ymparisto.fi

Den projektansvarige kan lämna in klagomål om beslutet till förvaltningsrätten. Övriga parter kan ansöka om ändring till beslutet i samband med tillstånds- eller godkännandebeslut, om dessa har rätt att lämna klagomål i frågavarande tillstånds- eller godkännandebeslut.

Mera information i webbtjänsten ymparisto.fi och från NTM-centralen.

För vem och på vilka villkor

Den projektansvarige ska vara medveten om bestämmelser som gäller tillämpningen av MKB-förfarande. Projektansvarige har huvudansvaret för anskaffande av tillräckliga uppgifter för beslutsfattande. I MKB-lagen och förordningen fastställs de uppgifter som krävs av projektansvarige.

Tjänsten är avgiftsfri.


Giltighetstid

Myndigheten informerar vid behov mera om beslutets giltighetstid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Lappland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.4.2020