suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Beslut om skyddad yrkesbeteckning som psykoterapeut (utbildning i Finland)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Psykoterapeut är i Finland ett yrke med skyddad yrkesbeteckning. Inom yrken avsedda för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning kan även sådana personer vara verksamma som har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkeskunskap för den uppgift som personen sköter. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Valvira antecknar den yrkesutbildade person som är berättigad att använda den skyddade yrkesbeteckningen i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Gör så här

Fyll i och lämna in ansökan per post och bifoga

  1. ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller ID-kort
  2. av universitetet/läroanstalten utfärdad kopia av examensbeviset eller vid magistraten officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset

För att påskynda behandlingen av ansökan ber Valvira att alla bilagor sänds in som officiellt bestyrkta kopior. Om ett bifogat dokument är en vanlig kopia måste Valvira kontrollera riktigheten av dokumentet hos den instans som utfärdat dokumentet. Detta orsakar en betydande fördröjning i processen.

Mer information: terhikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att erhålla tillståndet ska du ha avlagt psykoterapeutexamen.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Ansök om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland.

Handläggningstid

Man strävar efter att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar som lämnats in av personer som utbildat sig i Finland är 30 vardagar efter det att ansökan har inkommit till Valvira. Om ytterligare upplysningar om ansökan begärs förlängs vanligtvis handläggningstiden.

Giltighetstid

Rätten att använda den skyddade yrkesbeteckningen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 12.5.2021