suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Beslut om skyddad yrkesbeteckning som psykoterapeut (utbildning i EU/EES-stater)

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Psykoterapeut är i Finland ett yrke med skyddad yrkesbeteckning. Inom yrken avsedda för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning kan även sådana personer vara verksamma som har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkeskunskap för den uppgift som personen sköter. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Valvira antecknar den yrkesutbildade person som är berättigad att använda den skyddade yrkesbeteckningen i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Gör så här

Rätt att använda skyddad yrkesbeteckning som psykoterapeut söks med en ansökan som riktas till Valvira.

Personer som utbildats i ett EU/EES-land:

Sökande fyller i ansökningsblanketten och bifogar en till riktigheten bestyrkt officiell kopia av pass eller motsvarande dokument som bevisar medborgarskapet. Därtill bifogar den sökande officiellt styrkta kopior av nedan nämnda bilagor och översättningar på finska eller på svenska av dokumenten i fråga. Översättningarna ska vara gjorda av en i Finland auktoriserad translator. Översättningar som gjorts av en auktoriserad translator kan inlämnas i original eller som av notarius publicus styrkta kopior av handlingarna i original.

 • en officiellt styrkt kopia av ett giltigt pass eller motsvarande dokument som utfärdats av myndighet och från vilket personens identitet och medborgarskap kan konstateras
 • en officiellt styrkt kopia av ett intyg över grundutbildning före psykoterapeututbildningen, om personen har annan utbildning än grundutbildning inom hälso- och sjukvården, eller om personen inte ingår i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården sedan tidigare
 • en officiellt styrkt kopia av intyg över avlagd psykoterapeututbildning
 • officiellt styrkta kopior av intyg över egen utbildningspsykoterapi och arbetshandledning. Av intygen ska framgå bl.a. antalet timmar för utbildningspsykoterapi och arbetshandledning samt utbildningen av den terapeut som ger psykoterapi och arbetshandledarens utbildning.Intyg krävs inte om uppgifterna framgår av utbildningsprogrammet eller intyget
 • en av utbildningssammanslutningen undertecknad bilaga om urvalskriterierna för de utbildade, om utbildningen har inletts 1.6.2006–30.12.2011
 • vid behov kan den sökande bes att även inlämna annan utredning

Övriga bilagor:

 • Om den sökande har rätt att utöva yrket i en annan stat än i Finland, ett intyg som den behöriga myndigheten i den berörda staten har utfärdat över att denna rätt inte har begränsats eller fråntagits på grund av felaktigt förfarande i yrkesutövningen eller av annat motsvarande skäl. Intyget får inte vara äldre än tre månader.
 • Om personen inte är medborgare i en EU/EES-stat, ska personen i sin ansökan intyga att personen avlagt statsförvaltningens språkexamen eller en allmän språkexamen i finska eller svenska. I statsförvaltningens språkexamen krävs tillfredsställande färdighetsnivå och i allmän språkexamen examen på mellannivå (nivåerna 3–4).

Till dessa yrken kan du inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort.

För vem och på vilka villkor

 • Avlagd psykoterapeutexamen och lämplig grundutbildning före psykoterapeututbildningen (antingen avlagd i Finland eller utomlands)

Följande krav gäller endast personer som inte är medborgare i en EU/EES-stat

 • Tillräckliga språkkunskaper; ett intyg om att den sökande har avlagt statsförvaltningens språkexamen eller en allmän språkexamen. I statsförvaltningens språkexamen krävs tillfredsställande färdighetsnivå och i allmän språkexamen examen på mellannivå (nivåerna 3–4).

En person som inte vid tidpunkten för ansökan har en finsk personbeteckning, ska meddela personbeteckningen till Valvira genast personen har fått den.

Det är bra att följa med Valviras och Social- och hälsoministeriets webbsidor www.valvira.fi och www.stm.fi och bekanta sig med ministeriets handböcker om upprättande och förvaring av patientjournaler och trygg läkemedelsvård.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslut om legitimation 400 euro + postavgifter.


Handläggningstid

3–4 månader från det att ansökan inkom. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ärendet.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 13.1.2020