suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Beslut om nyttjanderätt i enlighet med vattenlagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för vattenhushållning förutsätter rätt till projektområdet. Om området inte ägs av den som ansvarar för projektet ska den sökande inneha nyttjanderätt till området. Det kan vara fråga om t.ex. placering av en brygga, dammanläggning eller ett rör på annans område, användning av en anläggning på annans område, att sätta annans markområde under vatten eller att lösa in ett område. Miljötillstånd förutsätter inte likadana områdesrättigheter; med undantag för placering av avloppsrör på annans mark- eller vattenområde.

Nyttjanderätt ansöks huvudsakligen i samband med tillståndsansökan för vattenhushållning. I vissa ovanligare situationer är det möjligt att ansöka endast om nyttjanderätt. Regionförvaltningsverket kan utgående från ansökan handlägga även nyttjanderätter av följande slag:

  • utdrag av ytvatten från annans vattenområde (VL 4:3)
  • uttag av grundvatten från annans område (VL 4:4)
  • beviljande av en ny nyttjanderätt istället för en förlorad rätt (VL 17:8)
  • situationer enligt tidigare lag nämnda i ikraftträdandebestämmelserna i vattenlagen (VL 19:18–19)

Ägaren av området som nyttjanderätten ansöks för informeras skilt per post och bereds tillfälle att framföra påminnelser om ansökan. Den sökande bereds ett tillfälle att redogöra för ändringar som gjorts. Regionförvaltningsverket är skyldigt att informera den som ansvarar för fastighetsdatasystemet om de mest betydande nyttjanderättsbesluten som vunnit laga kraft.

Gör så här

Ansök om nyttjanderätt med ersättningsförslag i samband med tillståndsansökan för vattenhushållning. Ansökan om nyttjanderätt för placering av avloppsrör görs dock i samband med miljötillståndsansökan.

Upprätta och lämna in en skild ansökan om nyttjanderätt med ersättningsförslag elektroniskt hos regionförvaltningsverket. I ansökan om nyttjanderätt ska förutom basuppgifter nämnda i förordning om vattenhushållningsärenden (1560/2011) även bifogas kartor och andra utredningar om nyttjanderättsområden enligt 15 § i förordningen.

Om ansökan gäller byggnader ska dessutom uppgifter enligt 15 § i förordningen bifogas i ansökan.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningarna för att beviljas nyttjanderätt föreskrivs i vattenlagen.

Villkor och kriterier finns uppräknade i 4 kap. 3–4 §, 17 kap. 8 § och 19 kap. 18–19 § i vattenlagen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Regionförvaltningsverket tar av den sökande ut en avgift för handläggning av ansökan. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020. Avgiften är lika stor för såväl positiva som negativa beslut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.11.2020