suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Behovet av miljötillstånd och vattenhushållningstillstånd, tillståndsmyndighetens befogenheter

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För åtgärder som utgör risk för miljöförstöring behövs tillstånd i enlighet med miljöskyddslagen (MSL). För projekt som ändrar vattendrag och grundvattenförhållanden behövs ofta tillstånd i enlighet med vattenlagen (VL). En ansökan och ett tillstånd är tillräckligt om tillstånd behövs både enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.

I miljöskyddslagen och vattenlagen uppräknas tillståndspliktiga pr ...

Gör så här

Om det är oklart huruvida tillstånd behövs och vilken myndighet som har befogenheter, är det att rekommendera att kontakta närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralen) kundservice för miljöärenden eller kommunens miljöskyddsmyndighet. Behovsprövning för miljö- och vattenhushållningstillstånd görs inte av regionförvaltningsverket utan av tillsynsmyndigheten, som ger rådgivning i ärendet och vid behov ett utlåtande om behovet av tillstånd.

För vem och på vilka villkor

Miljötillstånd beviljas av regionförvaltningsverk och av kommunens miljöskyddsmyndighet.

I miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen föreskrivs i detalj vilken myndighet som handlägger tillståndsansökan. Vilken som är den behöriga myndigheten bestäms utifrån typ av projekt. I praktiken handlägger regionförvaltningsverket miljötillstånd för stora och mellanstora projekt samt ärenden som behöver tillstånd i enlighet med vattenlagen. När det gäller övriga miljötillstånd är det kommunens miljömyndighet som är den behöriga myndigheten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020