suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Bedömning av servicebehovet inom socialvården

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Bedömning av servicebehovet inom socialvården görs för att bedöma hurdana tjänster en person behöver på grund av åldersrelaterad sjukdom/handikapp. Bedömningen av servicebehovet för seniorer görs i brådskande fall samma eller följande dag. Nödvändig service som en senior behöver ordnas i brådskande fall omedelbart. I icke-brådskade situationer bedöms servicebehovet senast på den sjunde vardagen efter att socialvården kontaktats. Tjänsterna beviljas enligt kriterierna när servicebehovet har konstaterats. Bedömningen av servicebehovet kan vara relaterad till hälsotillståndet, tryggheten i att bo hemma, nedsatt minne eller funktionsförmåga eller något annat som har att göra med att bo hemma.

När man observerar ett behov av service kan den behövande, anhöriga, myndigheter eller grannar ta kontakt med servicehandledaren.

Hembesök för att bedöma servicebehov erbjuds hemmaboende personer på Soites område som fyllt 65 år. Hembesöken är avgiftsfria för klienter och baserar sig på frivillighet. Syftet med hembesök är att så länge som möjligt stödja hemmaboende äldre och dessutom erbjuda dem information om tillgänglig service.

Den service och de stödåtgärder som hör till kommunens särskilda skyldighet att ordna är avsedda för gravt handikappade personer. Det grava handikappet bedöms separat i fråga om varje stödform. Service och ekonomiska stödåtgärder som är avsedda för alla handikappade beviljas enligt anslagen i budgeten. Ansökan om service pågår kontinuerligt. Man ansöker om service med en skriftlig ansökan. Som bilaga bör skickas ett läkarintyg som är högst sex månader gammalt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Klienten har rätt till bedömning av servicebehovet ifall det inte är frågan om ett tillfälligt behov av stöd som gäller en enskild tjänst.

Bedömningen av servicebehovet ska inledas senast inom sju vardagar från att ärendet har anhängiggjorts då det gäller personer som är äldre än 75 år eller som får det högsta stödbidraget enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp eller då det gäller barn som behöver särskilt stöd. Då ska bedömningen av servicebehovet vara färdigt senast inom tre månader från anhängiggörandet. Samma tidsgränser gäller även bedömningen av behovet av barnskydd om man i samband med bedömningen av servicebehovet även utreder behovet av barnskydd. Servicebehovet brukar ofta förändras med tiden och ska då omvärderas.

Bedömningen av servicebehovet resulterar i en bedömning av servicebehovet. Dokumentet görs alltid upp i samarbetet med klienten och vid behov med dennes närstående.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022