suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Barnskyddets vård utom hemmet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Alltid räcker det inte med barnskyddets öppenvårdens stödåtgärder, då är det i barnets intresse att få vård utom hemmet. Situationer där barnets utveckling äventyras allvarligt är till exempel

  • brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling
  • barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling

Barnet placeras utanför hemmet genom en brådskande placering eller genom ett omhändertagnings beslut. Målet är att barnet kan återvända hem när man inte längre finns oro för barnet och familjen.

Vård utom hemmet betyder att omsorgen av barnet ordnas utanför hemmet. Alternativ till placeringen är:

  • placering hos närstående eller släktingar
  • familjevård
  • barnskyddsanstalter, professionella familjehem

Efter det överförs barnet till eftervård där arbete som stöder barnet och familjen fortsätter och slutar senast när barnet fyller 25 år.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med barnskyddets vård utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn ordnas utanför hemmet. Den kommun som placerar barnet ansvarar för ordnandet av vården utom hemmet och för kostnaderna. I praktiken är detta oftast barnets hemkommun.

Syftet med vården utom hemmet är att trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet. Vård utom hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov. Vid ordnande av vård utom hemmet ska även barnets åsikt beaktas i den mån det är möjligt. Barnet har även rätt att vara i kontakt med sina föräldrar eller andra närstående människor under tiden barnet är i vård utom hemmet. Rätten kan endast begränsas om den äventyrar syftet med vården utom hemmet eller annars är skadlig för barnet.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.9.2021