suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnskyddets vård utom hemmet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med vård utom hemmet avses ordnande av vård och uppfostran utanför hemmet för ett omhändertaget barn eller ett barn som behövt brådskande placering. Omhändertagande är det medlet som barnskyddsarbetet använder i sista hand för att trygga ett barns uppväxt och utveckling. Det är en åtgärd som innebär kraftigt intrång i de rättigheter som barnet har enligt grundlagen samt i den skydd för familjelivet som Europeiska människorättskonventionen garanterar.

Omhändertagande och vård utom hemmet tillgrips endast om omständigheterna i hemmet eller barnets eget uppförande utgör ett allvarligt hot mot barnets hälsa och utveckling. Omhändertagande eller placering i vård utom hemmet kommer i fråga endast om öppenvårdens stödåtgärder inte har varit möjliga, lämpliga eller om de har visat sig vara otillräckliga. Dessutom måste vård utom hemmet ha konstaterats vara för barnets bästa.

Syftet med vård utom hemmet är att trygga barnets harmoniska utveckling och välbefinnande enligt barnets individuella behov. Barnets vård utom hemmet kan ordnas som familjevård, som anstaltsvård eller på något annat sätt i enlighet med barnets behov.

Omhändertagandet gäller tills vidare. Målet under omhändertagandet är att återförena familjen. Omhändertagandet upphör senast när barnet fyller 18 år.

I kamratstödsgruppen Voikukkia har föräldrarna möjlighet att diskutera omhändertagandet och sin egen situation med sådana som varit med om samma sak. De som leder gruppen är yrkesmänniskor från olika branscher.

Gör så här

Du kan be om mer information om kamratstödsgruppen Voikukkia av socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med barnskyddets vård utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn ordnas utanför hemmet. Den kommun som placerar barnet ansvarar för ordnandet av vården utom hemmet och för kostnaderna. I praktiken är detta oftast barnets hemkommun.

Syftet med vården utom hemmet är att trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet. Vård utom hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov. Vid ordnande av vård utom hemmet ska även barnets åsikt beaktas i den mån det är möjligt. Barnet har även rätt att vara i kontakt med sina föräldrar eller andra närstående människor under tiden barnet är i vård utom hemmet. Rätten kan endast begränsas om den äventyrar syftet med vården utom hemmet eller annars är skadlig för barnet.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 31.5.2021