suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Barnrådgivningen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hälsovårdaren och läkaren på barnrådgivningen följer och främjar tillsammans med dig den fysiska, psykiska och sociala tillväxten och utvecklingen hos ditt barn under skolåldern. Vi stöder föräldraskapet och vårdandet av parförhållandet.

En hälsovårdare och läkare träffar er totalt cirka 20 gånger under ålderskontrollerna Under träffarna diskuterar vi bland annat familjens välbefinnande och häl ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Rådgivningsbyrån följer upp barnets hälsa, uppväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnets hälsa och välbefinnande. På rådgivningen får barnen vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Under barnets första levnadsår besöker modern och barnet rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. För alla barn ordnas minst 15 hälsoundersökningar. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

På barnrådgivningen strävar man efter att identifiera barnets och familjens behov av stöd så tidigt som möjligt. Barnet och familjen erbjuds nödvändigt stöd i samarbete med till exempel småbarnspedagogiken, social- och missbrukartjänsterna och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas noggrannare, hänvisar rådgivningen till följande åtgärder.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 31.5.2023