suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Barnatillsyningsman

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Barnatillsyningsmännen ansvarar för frågor som rör fastställandet av faderskap/moderskap till ett barn och bekräftar avtalen om vårdnad, boende, besök och underhåll för barnen.

När föräldrar skiljer sig måste de komma överens om vårdnad, boende, besök och underhåll för sina minderåriga barn. Barnatillsyningsmannen beslutar inte om innehållet i avtalen, men ansvarar för att hjälpa föräldrarna att ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid skilsmässa från samboförhållande eller äktenskap kan ni komma överens om vårdnaden om ert barn, boendet och umgängesrätten. När ni som föräldrar fattar beslut om barnets framtid ska ni diskutera dem med barnet, om det är möjligt med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå. Barnets tankar och önskemål ska beaktas.

Barnatillsyningsmannen ger information om alternativen och hjälper till att upprätta ett avtal. Ett avtal angående vårdnaden om barnet, om barnets boende och om umgängesrätten ska ingås skriftligen och fastställas hos barnatillsyningsmannen i det vårdområde där barnets hemkommun ligger. Om enighet inte nås i ärendet avgörs det i domstol.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet beslutar föräldrarna tillsammans om frågor som är viktiga för barnet, såsom barnets boningsort, hälsovård samt dagvård eller skola. I vissa situationer kan man också komma överens om uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna. En ensamförsörjare beslutar ensam om barnets angelägenheter.

Om barnet bor endast hos den ena föräldern har barnet rätt att träffa den andra föräldern och hålla kontakt med föräldern på det sätt som föräldrarna kommer överens om. Föräldrarna kan också avtala om barnets boende turvis hos båda föräldrarna på det sätt som fastställs i avtalet.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 27.9.2021