suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Avtal angående vårdnad och umgängesrätt om barn

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vid separation kommer man överens om vårdnad om gemensamma barn och om umgängesrätt hos barnatillsyningsmannen.

Om det är svårt för föräldrarna att komma överens om barnens vårdnad, boende, umgängesrätt eller underhåll kan man ordna en förhandling där barnatillsyningsmannen har till exempel en socialarbetare eller socialhandledare som arbetspar. Vid förhandlingen kan de yrkesutbildade hjälpa parterna att hitta en kompromiss, och ett avtal kan ingås mellan föräldrarna och det kan bestyrkas. Före medlingen kan föräldrarna fylla färdigt i en föräldraplan.

Vid medling vid familjerådgivningscentralen kan man preliminärt bereda avtal om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt. Avtalen bestyrks dock först senare hos barnatillsyningsmannen. Medling erbjuds av Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral samt familjerådgivningarna i Kannus och Kaustby.

Medlingen i en vårdnadstvist kan också ske i tingsrätten. Medlaren vid en sådan medling av vårdnadstvist med hjälp av ett sakkunnigbiträde är en domare som är insatt i familjefrågor. Hen bistås av en expert i frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling (en psykolog eller en socialarbetare). Det är avgiftsfritt för föräldrarna att använda sig av ett sakkunnigbiträde. Föräldrarna kan antingen tillsammans eller separat ansöka om medling i tingsrätten. Ett ärende kan också flyttas till medling från en anhängig rättegång. Medlaren kan bestyrka avtalet som utarbetats under medlingen och då blir avtalet verkställbart.

Om föräldrarna inte uppnår förlikning, kan de ansöka om beslut hos tingsrätten i barnets hemkommun gällande det gemensamma minderåriga barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. På basis av en ansökan kan tingsrätten även ändra ett tidigare beslut eller bestyrkt avtal som fattats/gjorts upp om barnets ärenden, ifall barnets eller föräldrarnas omständigheter har förändrats eller om det annars finns grunder för en ändring. Tingsrätten kan i samband med behandlingen av ärendet be socialväsendet om en redogörelse över familjens situation. De som ger redogörelsen gör ett hembesök hos föräldrarna, tar reda på barnets åsikt och ber vid behov andra myndigheter om information. Efter att socialväsendets redogörelse ankommit kallas föräldrarna till huvudförhandlingen efter vilken tingsrätten meddelar sitt beslut.

Gör så här

Om det förekommer problem i parförhållandet kan du ensam eller ni tillsammans kontakta Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral eller någon av familjerådgivningarna i Soites område.

Om det är aktuellt att avtala om vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll av gemensamma minderåriga barn, kontakta barnatillsyningsmännen per telefon.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid skilsmässa och upplösning av samboende kan föräldrarna komma överens om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt. När föräldrarna gör beslut om barnets framtid ska de diskutera om dessa tillsammans med barnet om det är möjligt med beaktande av barnets ålder och utveckling. Barnets tankar och önskemål ska beaktas. Kommunens barnatillsyningsman ger information om alternativen. Barnatillsyningsmannen hjälper också att upprätta avtalet. Ett avtal angående vårdnaden om barnet, om barnets boende och om umgängesrätten ska ingås skriftligen och fastställas hos barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun. Om man inte kan komma överens löser man ärendet i tingsrätten.

Om barnet är i gemensam vårdnad ska föräldrarna besluta om ärenden som är betydande för barnet, så som var barnet bor, barnets hälsovård samt dagvård eller skola. I vissa fall kan man också komma överens om att dela på uppgifterna mellan vårdnadshavarna. Ensamförsörjare beslutar själv om barnets ärenden.

Om barnet endast bor hos ena föräldern har hen rätt att träffa den andra föräldern och vara i kontakt med föräldern så som föräldrarna kommit överens om. Föräldrarna kan även överenskomma om att barnet bor växelvist hos bägge förälder så som man fastställt i avtalet.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 31.5.2021